สมาคมตำรวจ คัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น เชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล 2566

สมาคมตำรวจประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

ตามที่สมาคมตำรวจได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้รับผิดชอบในการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล มาตั้งแต่   ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน  โดยในปีนี้ สมาคมตำรวจได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากลประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องบุณยะจินดา 4 อาคารสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โดยมีคณะอนุกรรมการในการร่วมพิจารณา ประกอบด้วย

1. พล.ต.อ.วินัย  ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ ประธานอนุกรรมการ

2.พล.ต.อ.ชัยยง  กีรติขจร รองนายกสมาคมตำรวจ รองประธานอนุกรรมการ

3.พล.ต.ท.สราวุฒิ  การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ

4.พล.ต.ต.ธวัชชัย  นิลานุช ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสืบสวนสอบสวน  อนุกรรมการ

5.พล.ต.ต.สหัส  โหรวิชิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสืบสวนสอบสวน   อนุกรรมการ

6.พ.ต.อ.สุริยะ  ประภายสาธก ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสืบสวนสอบสวน  อนุกรรมการ

7.พ.ต.อ.พิพัฒน์  บุญเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสืบสวนสอบสวน  อนุกรรมการ

8.พ.ต.อ.หญิง ปวีณา เอกฉัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสืบสวนสอบสวน อนุกรรมการ

9.พ.ต.ท.หญิง ศิริมา ชวะโนทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ งานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตร อนุกรรมการ

10.รศ.สุดสงวน  สุธีสร ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ

11.นางสาว กรรณนิกา  เจริญลักษณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อนุกรรมการ

12.นางสาว ราภรณ์  พงศ์พนิตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อนุกรรมการ

13.นางสาว ชนานาถ  วิไลรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อนุกรรมการ

14.พ.ต.อ.ดร.ศิริพล  กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน อนุกรรมการ

15.พ.ต.อ.วิทวัส  เข่งคุ้ม  ผู้กำกับการกลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน ๑ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน อนุกรรมการ

16.พล.ต.ท.สุรพล  วิรัตน์โยสินทร์ เลขาธิการสมาคมตำรวจ เลขานุการ

17.พล.ต.ต.อนุชา  สุทธยดิลก  ผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ผู้ช่วยเลขานุการ

18.เจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนที่ได้รับมอบหมายจำนวน 8 คน ผู้ช่วยเลขานุการ

19.เจ้าหน้าที่สมาคมตำรวจที่ได้รับมอบหมายจำนวน 2 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ

20.เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 คน ผู้ช่วยเลขานุการ

ในปีนี้คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลได้มีการเพิ่มรางวัลด้านพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น เป็น 3 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับรองสารวัตร(สอบสวน) ด้านคดีอาญาทั่วไป จำนวน 3 รางวัล (ชนะเลิศ ,รองชนะเลิศ และชมเชย)

รางวัลชนะเลิศ ร.ต.อ.หญิง ศิริพร ไทยนิยม รอง สว.(สอบสวน) สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น.

รางวัลรองชนะเลิศ ร.ต.อ.หญิง ภรดานันทน์ เนินหาด รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งตำเสา จว.สงขลา ภ.9

รางวัลชมเชย ร.ต.อ.หญิง สุนิษา คงพัฒน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร จว.มุกดาหาร ภ.4

2. รางวัลพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับรองสารวัตร(สอบสวน) ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่เด็กหรือสตรี (ชนะเลิศ ,รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย)

รางวัลชนะเลิศ ร.ต.อ.หญิง นริศรา ชัยสมุทร รอง สว.(สอบสวน) สน.แสมดำ บก.น.9 บช.น.

รางวัลรองชนะเลิศ ร.ต.อ.สุพรรณา ดิษเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น.

รางวัลชมเชย ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร์ เพียขะป้อง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ภ.3

3. รางวัลพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับสารวัตร(สอบสวน) ขึ้นไป จำนวน 3 รางวัล (ชนะเลิศ ,รองชนะเลิศ และชมเชย)

รางวัลชนะเลิศ พ.ต.ท.หญิง กนกลักษณ์ บวรสุคนธชาติ สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.ปส.2 บช.ปส.

รางวัลรองชนะเลิศ พ.ต.ต.หญิง รุ่งทอง สูนสมงาม สว.(สอบสวน) สภ.สามพราน จว.นครปฐม ภ.7

รางวัลชมเชย พ.ต.ท.หญิง สุขรดา กองแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี ภ.3

รวมทั้งหมด 9 รางวัล

ซึ่งปีนี้มีพนักงานสอบสวนหญิงที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด  ในระดับกองบังคับการและกองบัญชาการ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม 30 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือก เพื่อจัดลำดับพนักงานหญิงทั้ง 30 คน โดยผลการจัดลำดับจะได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมตำรวจ

รางวัลรองชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมตำรวจ

รางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมตำรวจ

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ,รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จะเสนอชื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณามอบโล่หรือรางวัลให้ต่อไปส่วนรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละรางวัลทั้ง 3 รางวัล จะเสนอชื่อให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 นี้ ต่อไป

ทั้งนี้  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่อภาระหน้าที่ ซึ่งเป็นผลดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังคม และประชาชน ด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อไป