ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ป. รวบเพิ่ม เครือข่ายแก๊งแชร์ลูกโซ่ “ยูฟัน”

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง(CIB)กองบังคับการปราบปรามภายใตก้ารอํานวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.มนตรี เทศขนั ผบก.ป., พ.ต.อ.เอนก เตาสภุ าพ รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.สรร มนั่ เมอื งรยา รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.พรศกั ดิ์ เลารจุ ริ าลยั , พ.ต.อ.พฒั นศกั ดิ์ บบุ ผาสวุ รรณ รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.เผดจ็ งามละมอ่ ม ผกก.1 บก.ป., พ.ต.ท.อลงกต คชแกว้ และ พ.ต.ท.ธนศกั ดิ์ สวา่ งศรี รอง ผกก. 1 บก.ป. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นําโดย พ.ต.ท.นพพล ปุยะติ สว.กก.1 บก.ป., ร.ต.อ.อนวชั ตนั ตนิ นั ทกลุ รองสว.กก.1บก.ป.กบั พวก

ร่วมกันจับกุม นายฐวุฒิหรือ สุกฤษณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่1355/2558ลงวันที่23มิถุนายน2558ซึ่งถูกกลา่วหาวา่ “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” สถานที่จับกุม ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ริมถนนซอยรังสิต-นครนายก 2 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2558 ได้มีบริษัทแห่งหนึ่งชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมเครือข่าย การประกอบธุรกิจน้ําผลไม้และสมุนไพร และเครื่องสําอางผิวหน้า โดยทําให้หลงเชื่อว่าหากสามารถหาผู้เข้า ร่วมเครือข่ายเพิ่มได้จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน แต่ภายหลังกลับมีการหลอกลวงขายหน่วยลงทุนทาง อิเล็กทรอนิกส์ จําหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า U – TOKEN โดยอ้างว่าได้รับความนิยมและ ได้รับความยอมรับในต่างประเทศ ซึ่งทางเครือข่ายนี้จะโฆษณาชักชวนให้ประชาชนนําเงินมาลงทุนในจํานวนที่ สูงโดยโฆษณาชักชวนผ่านอินเทอร์เน็ตมีการลงทุน2แบบคือแบบที่1เน้นซื้อU-TOKEN(สกุลเงินสมมติ ที่ไม่มีอยู่จริง)และแบบที่2เน้นซื้อสินคา้แต่ภายหลังกลับพบวา่แม่ทีมหรือแกนนําที่ชักชวนไม่ไดก้ล่าวถึง สินค้าตามที่บริษัทฯ แจ้งจดทะเบียนขายตรงไว้ แต่กลับมุ่งเน้นขายสินค้าเพื่อให้เกิดรายได้จากยอดขายสินค้า อีกทั้งการบรรยายแต่ละครั้ง จะมุ่งเน้นเฉพาะแผนการพัฒนาการตลาดแบบขยายทีม หรือการหาสมาชิกเพิ่ม มากขึ้นเทา่นั้นและยังอ้างถึงผลตอบแทนที่สูงเปน็รถยนต์หรือทองคําแท่งซึ่งเมื่อมีการหาสมาชิกรายใหม่เพิ่ม เข้ามาได้ผลตอบแทนที่บริษัทนํามาจา่ยให้แก่สมาชิกก็คือเงินของสมาชิกรายใหม่ที่นํามาจ่ายหมุนเวียนให้กับ สมาชิกรายเก่านั้นเอง


ภายหลังผู้เสียหายจึงได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความ ผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเครือข่ายแชร์ลูกโซ่นี้ มีผู้ต้องหาร่วมกระทําผิดทั้งสิ้น 164 คน และศาล อาญาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดแล้ว โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาซึ่งทําหน้าที่ เป็นแม่ข่ายและสมาชิกได้บางส่วน


กระทั่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองกํากับการ 1 กองบังคับการปราบปราม สืบสวนจนทราบว่า นายฐวุฒิหรือ สุกฤษณ์ฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายแก๊งแชร์ลูกโซ่นี้ หลบหนีมาอยู่ ใน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงลงพื้นที่จับกุม และนําตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ดําเนินคดีตามกฎหมาย สอบถามคําให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การปฏิเสธ