ตร.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ “ตามรอย ปักกลด” เพื่อลดอาชญากรรมและยาเสพติด

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม ตามโครงการ “ตามรอย ปักกลด” เพื่อลดอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุเตย และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีเทพ  พร้อมด้วยข้าราการตำรวจในสังกัด กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อลูกจิตสำนึกการทำความดี การช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชา (5 เสือ) ของแต่ละ สภ. แล้ว ยังมี กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ของแต่ละพื้นที่ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ทำความสะอาด ในบริเวณวัดประชานิมิตร เพื่อให้สถานที่ดังกล่าว มีความสะอาด ร่มรื่น เหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนที่พบเห็นเกิดความมั่นใจในการทำงาน