“รองโจ๊ก” เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025

รอง ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

วันนี้ (12 ม.ค.2566) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์  หักพาล รอง ผบ.ตร.(สส) เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดย สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และงานตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐานสากล

ซึ่งสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สฝจ.) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ดำเนินโครงการยื่นตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ด้านการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ การตรวจพิสูจน์สารระเบิด จำนวน 5 ห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานต้านการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและ  ดีเอ็นเอแล้ว จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ จากสำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอยู่ระหว่างดำเนินการด้านการตรวจพิสูจน์สารระเบิด 2 ห้องปฏิบัติการ สำหรับพิธีมอบใบรับรองฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr.Gregoly Shaw , Director International Narcotics and Law Enforcement Bangkok Office (คุณเกร็กอรี่ ชอว์ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด) เข้าร่วมงานเป็นสักขีพยาน การได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/EC 17025 กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ  กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จาก นายแพทย์ ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยโครงการตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ด้านการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ การตรวจพิสูจน์สารระเบิด มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพ ห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ที่มีต่อสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าจะได้รับการบริการที่โปร่งใส เป็นกลาง ด้วยหลักวิชาการที่ทันสมัย ถูกต้อง และเท่าเทียมกันอย่างยุติธรรม

ทั้งนี้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นหน่วยงานหลัก ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้บริการด้านการ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเก็บรวบรวมวัตถุพยาน  เพื่อสนับสนุนงานสืบสวน สอบสวน ให้สามารถหาตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างตรงไปตรงมา ดังนั้น กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุจึงเป็นกลุ่มงานแรกที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจมุ่งเน้นพัฒนาวิธีการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุด้วย 12 ขั้นตอนหลัก ของ FBI และได้รับการรับรองมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 ในขอบข่ายการตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ในปี 2556 และในปี 2557 ได้ขยายขอบข่ายการรับรองด้านการตรวจ สถานที่เกิดเหตุเกี่ยวกับชีวิต และระเบิด ไปยังพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ในปี 2561 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้ ขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานหน่วยตรวจไปทุกศูนย์ทั่วประเทศ โดยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นเพียงหน่วยงานเดียว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  ของประเทศในขณะนี้ โดยการตรวจสอบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ และการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก National Association of Testing Authorities; NATA ประเทศออสเตรเลีย และยังได้การรับรองมาตรฐานงานตรวจพิสูจน์ ด้านอื่นๆ อาทิ การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด การตรวจพิสูจน์ อาวุธปืนและเครื่องกระสุน การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง การตรวจพิสูจน์เอกสาร

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (INL) โดยสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทดสอบ ISO/IEC 17025 ด้านการตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ และการตรวจพิสูจน์สารระเบิด พร้อมกันทั้ง 5 ห้องปฏิบัติการ  เริ่มตั้งแต่สนับสนุนการฝึกอบรมโดยวิทยากรจาก FBI และผู้เชี่ยวชาญพิเศษอีกหลายสาขาจากต่างประเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการสอบเทียบ ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทั้ง 5 ห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมอื่นๆ จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองเพิ่มอีก 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านชีววิทยาและดีเอ็นเอ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 สำหรับการ ตรวจพิสูจน์สารระเบิดอีก 2 ห้องปฏิบัติการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจตั้งเป้าให้ได้รับการรับรองภายในปี 2566 นี้ โดยมีสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ตรวจสอบรับรอง และในอนาคตสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจยังมุ่งเน้นการขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานไปยังงานตรวจพิสูจน์ด้านอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ