“รองโจ๊ก” เป็นประธานเปิดเวทีพูดคุยเครือข่ายการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน ‘Let’s Talk TIP’

วันนี้ (28 ธ.ค.65) เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ได้เป็นประธานในการจัดงาน “Let’s Talk TIP : ขับเคลื่อนด้วยใจ ประเทศไทยไร้ค้ามนุษย์” ซึ่งเป็นการเสวนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยจัดขึ้นที่ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมประมง อัยการประจำสำนักงานคดีค้ามนุษย์ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและแรงงาน ผู้แทนจากสถานทูตอเมริกา มูลนิธิกระจกเงา โครงการ SPRING โครงการ HUG PROJECT มูลนิธิ Stella Maris มูลนิธิ O.U.R. เอทเวนตี้วัน มูลนิธิราฟาอินเตอร์เนชั่นแนล สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

โดยในงานได้มีการเปิดโอกาสให้แต่ละภาคส่วนที่ได้มาร่วมงานนี้ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งรับฟังปัญหาในการทำงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเวทีนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ซึ่งจะทำให้หน่วยงานรัฐมีความเข้าใจข้อจำกัดของภาคเอกชน และในขณะเดียวกัน ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมก็รับทราบและเข้าใจการทำงานของหน่วยงานรัฐมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายในการประสานงานกันมากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า ขอขอบคุณสำหรับทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในปีที่ผ่านมา การจัดงานในครั้งนี้ เปรียบเสมือนเป็นเวทีที่ให้ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้มีโอกาสในการทำความรู้จักกันมากขึ้น เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และได้รับฟังปัญหาของแต่ละหน่วยงานในการปฏิบัติ ซึ่งในฐานะ ผอ.ศพดส.ตร. ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป