จับกุมข้าราชการระดับสูงกรมอุทยานแห่งชาติ เรียกรับเงินรายเดือนจากหน่วยในสังกัด

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก.,พล.ต.ต.จรูญเกียรติปานแก้วผบก.ปปป.ได้สั่งการให้เจ้าหนา้ที่ตํารวจ บก.ปปป. ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดย นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการ ป.ป.ท., พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ ประจันพล ผู้อํานวยการกลุ่มงานคุ้มครองพยาน ป.ป.ท. พร้อมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช., นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. พร้อม เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.ร่วมกันจับกุมนายรัชฎา(สงวนนามสกุล)อายุ 60 ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่า “เป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภา นิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่ กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต”

สถานที่จับกุมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ได้มีีผู้ร้องเรียนกับทางเจ้าหน้าที่ให้ช่วย ดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของนายรัชฎาฯ ข้าราชการระดับสูง ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องจากมีพฤติกรรม เรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยเป็นการเรียกรับ เงินจากหัวหน้าหน่วย เพื่อเป็นการวิ่งเต้นให้รักษาตําแหน่งหัวหน้าหน่วยไว้ให้ โดยหากหัวหน้าหน่วยแต่ละ หน่วย ไม่นําเงินมาวิ่งเต้นตําแหน่งกับนายรัชฎาฯ ภายหลังจะถูกโยกย้ายออกจากตําแหนง่ ซึ่งการวิ่งเต้นรักษา ตําแหน่งนั้น หัวหน้าหน่วยจะต้องนําเงินมามอบให้ที่สํานักงานของนายรัชฎาฯ รายละประมาณ 500,000 – 1,000,000 บาท อีกทั้งยังต้องนําเงินสดมามอบให้เป็นรายเดือนอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ข้าราชการระดับสูงรายดังกล่าว มีพฤติกรรมในการเรียกเก็บเงินจากหัวหน้า หน่วยงานในภาคสนาม

จากพฤติกรรมของทางนายรัชฎาฯ ซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงที่มีการเรียกรับเงินจากทางเจ้าหน้าที่ฯ โดยมิชอบ ซึ่งถือเป็นการกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปปป. จึงร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. ดําเนินการสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับนาย รัชฎาฯ

โดยในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปปป. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และป.ป.ท.นํากําลังเข้าตรวจสอบที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป์่าและพันธุ์พืชโดยพบตัวนายรัชฎาฯ อยู่ภายในสํานักงานดังกล่าวฯ ซึ่งขณะนั้นพบว่ากําลังมีการรับเงินจากทางเจ้าหน้าที่ที่จะต้องนําเงินมามอบให้ กับนายรัชฎาฯ เจ้าหน้าที่จึงทําการจับกุม และตรวจยึดของกลางเงินสดมูลค่าประมาณ 4.9 ล้านบาท พร้อม กับซองบรรจุเงินที่มีการจ่าหน้าซองจากหน่วยงานในแต่ละสังกัดอีกจํานวนหลายซอง และเอกสารอีกจํานวน หลายฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินการเรียกรับเงินของนายรัชฎาฯ นําส่งพนักงานสอบสวน ดําเนินการตาม กฎหมายต่อไป “ผู้ต้องหาหรือจําเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคําพิพากษาถึงที่สุด”