จับกุมผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกจำนวน 4 ชนิด กว่า 37 ตัว

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายจำเนียร วงษ์มิตรแท้ นายสายันห์ เอี้ยงมี นายชนายุทธ วงศ์สุวัฒน์ นายฉัตรชัย พนัสนาชี นายประโยชน์ พลรักษา เจ้าหน้าสายตรวจฯสัตว์ป่า สายที่ 2 จ.ชุมพร ร.อ.กอบศักดิ์ นาคหาญ หน.ชรต.403(ช.พ.) จ.ส.อ.อรรถพล  คลี่บำรุง รอง หน.ชรต.403 (ช.พ.)  ร.ท.จเร  ศรีสุวรรณ จนท.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ชุมพร จ.ส.อ.พงศ์ศิลป์  รุ่งอาญา จนท.กอ.รมน.จังหวัด ชุมพร ร.ต.ท ประทิน สวนะทรงธรรมรองสว.กก.5.บก.ปทส. ร.ต.ตทวีศักดิ์  สมบุญ รองสว.กก.5.บก.ปทส.  ร.ต.ต. สมพร  วิเศษสวัสดิ์รองสว.กก.5.บก.ปทส. เจ้าหน้าที่สายตรวจด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่าและช่วยเหลือสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4  (จังหวัดชุมพร) ,กอ.รมน.จว.ชุมพร,เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส)และเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบกรณีมีชาวบ้านร้องเรียนว่าที่บ้านเลขที่ 18/4 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกจำนวน 4 ชนิดจำนวน 37 ตัว จึงเดินทางไปตรวจสอบ ณ บ้านเลขที่ดังกล่าว เมื่อมาถึงพบว่าบ้านดังกล่าวไม่มีรั้วรอบขอบชิด มองเห็นนกและกรงนกตั้งอยู่บริเวณชายคาและลานบ้าน จึงเข้าทำการตรวจสอบ ขณะตรวจสอบพบนางพรรพิส ทองขาว ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 18/4 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กำลังเลี้ยงนกดังกล่าว โดยขังไว้ในกรงที่บริเวณชายคาบ้าน และลานบ้านหลังดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ทุกคนได้แสดงตัวว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อนางพรรพิส ทองขาว เจ้าหน้าที่ได้สอบถามนางพรรพิส ทองขาว นางพรรพิส ทองขาว ให้ถ้อยคำว่าตนเองเป็นเจ้าของและเป็นผู้ครอบครองนกทั้งหมดโดยไม่มีใบอนุญาตและหนังสือกำกับการครอบครองแต่อย่างใด โดยนกทั้งหมดตนได้ใช้อวนตาข่ายดักจับนกบริเวณต้นไทรซึ่งอยู่ใกล้บ้านของตน และนำนกที่ดักจับได้มาขังกรงเลี้ยงในบริเวณบ้านเลขที่ 18/4 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบนกที่นางพรรพิส ทองขาว ครอบครองปรากฏว่าเป็นนกเอี้ยงถ้ำ จำนวน 2 ตัว นกกวัก จำนวน 6 ตัว นกขุนทอง จำนวน 19 ตัว และนกเอี้ยงหัวสีทอง จำนวน 10 ตัว รวม 37 ตัว เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแจ้งให้ นางพรรพิส ทองขาว ได้รับทราบว่า การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกจำนวน 4ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหากไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ จึงต้องถูกจับ และเจ้าหน้าที่ต้องยึดสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวจำนวน 37 ตัว พร้อมกรงนก จำนวน 7กรง เป็นของกลางในการกระทำผิดด้วย

โดยกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 

1.ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ ฐานล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่มีเหตุความจำเป็น มาตรา 12 ประกอบกับมาตรา 89

2.ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 17 ประกอบกับมาตรา 92 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 116 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕35 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

นางพรรพิส ยอมรับทราบข้อกล่าวหาและยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และคณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบว่าผู้ถูกจับมีสิทธิดังนี้

1.แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิจะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ 

2.แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบว่า ถ้อยคำของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 

3.แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้

4.ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบ ถึงการจับกุมที่สามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับ หรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เจ้าพนักงานสามารถอนุญาตให้ผู้ถูกจับอนุญาตให้ผู้ถูกจับ ดำเนินการได้ตามสมควรแต่กรณี 

5.แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเจ็บป่วย

ผู้ถูกจับทราบสิทธิตามกฎหมายแล้ว คณะพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งถ้าผู้ถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี ผู้ทำการจับมีอำนาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้นได้ ตามมาตรา 83 วรรคท้าย และเจ้าพนักงานผู้จับมีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหาและยึดสิ่งของต่างๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง

คณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจยึด-จับกุม จัดทำบัญชีของกลางที่ใช้ในการกระทำผิด จัดทำแผนที่สังเขปแนบท้ายบันทึกการตรวจยึด-จับกุม ถ่ายภาพสถานการณ์ในที่เกิดเหตุ จัดทำบันทึกส่งตัวผู้ถูกจับให้แก่พนักงานสอบสวนได้มอบเรื่องราวให้ นายจำเนียร วงษ์มิตรแท้พนักงานพิทักษ์ป่า นำเรื่องราวแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน พยานชื่อ นายสายันห์ เอี้ยงมี พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สายตรวจด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่าและช่วยเหลือสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4  (จังหวัดชุมพร) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไปสำหรับของกลางตามบัญชีได้นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการต่อไป