โฆษก ตร. แถลงข่าวมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.อาชยน  ไกรทอง  โฆษก ตร., พ.ต.ท. ธเทพ ไชยชาญบุตร และ พ.ต.ท.หญิง ณพวรรณ ปัญญา รอง โฆษก ตร. ได้แถลงข่าวมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

มาตรการการดำเนินการสำคัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

1. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่ 20 – 29 ธ.ค.65 เพิ่มความเข้มในการออกตรวจจุดสุ่มเสี่ยงต่างๆ สืบสวนหาข่าวเชิงลึก ปิดล้อมตรวจค้น ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด แสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาชน ประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0) มาตรการสกัดกั้นและป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และอำนวยความสะดวกและการคัดกรองบุคคลการเข้า-ออกประเทศ

 2. การป้องกันเหตุในพื้นที่ มาตรการและแผนเผชิญเหตุในการป้องกันเหตุร้ายในสถานที่ต่างๆ จัดเตรียมชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี ชุดเคลื่อนที่เร็ว โดย รพ.ตร. บ.ตร. เตรียมความพร้อมในการสนับสนุน  หน่วยความมั่นคงสืบสวนหาข่าว ประสานการปฏิบัติติดตามสถานการณ์ต่างๆ และให้ สตม.เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบการเข้า-ออกนอกราชอาณาจักรฯ

3. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การบังคับใช้กฎหมาย และอำนวยการจราจร

3.1 ห้วงเวลาและวิธีการดำเนินการ กำหนดช่วงการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ (1 – 21 ธ.ค.65) ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน (22 – 28 ธ.ค.65) ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน (29 ธ.ค.-4 ม.ค.66) ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน (5 – 11 ม.ค.66) เน้นการบังคับใช้กฎหมายใน 10 ข้อหาหลัก โดยเฉพาะ 1) การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2) ขับรถในขณะเมาสุรา 3) ไม่สวมหมวกนิรภัย 4) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฯลฯ และกำหนดให้มี จุดตรวจหลัก จุดบริการ และด่านชุมชน เพื่อร่วมกันดำเนินการตามแผนฯ

3.2 การบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ “ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach)” เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

1. ตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ในทุกระดับ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) และแต่งตั้งคณะทำงาน วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ มาตรการเชิงรุก “ 1 อำเภอ 1 กิจกรรม”

2. ตรวจสอบถนนจุดเสี่ยง จุดอันตราย และปรับปรุงแก้ไข กำหนดถนนปลอดภัย “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย”

3. ควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

4. บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง

5. จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

4. ข้อแนะนำและพึงระวัง

4.1 ระมัดระวัง ดูแล เด็ก ผู้สูงอายุ ที่อยู่บ้านเพียงลำพัง

4.2 การระมัดระวังทรัพย์สินของสถานที่ราชการ และการนำพาไปในที่สาธารณะ

4.3 ระมัดระวังการถูกโจรกรรมข้อมูล เอกสาร อันอาจนำไปสู่อาชญากรรมทางออนไลน์

4.4 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคฯ

4.5 ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด

4.6 ห้ามการยิงปืนขึ้นฟ้า ระมัดระวังการจำหน่ายและเล่นพลุ ดอกไม้เพลิง

4.7 ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย

4.8 ระมัดระวังเด็กพลัดหลงจากผู้ปกครอง หลีกเลี่ยงบริเวณที่แออัด และสถานที่เสี่ยง

4.9 แนะนำช่องทางการแจ้งเหตุ 191, 1599

โดยขณะนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับแจ้งจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการแล้วว่าจะมีการจัดงานปีใหม่ และสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศหลายแห่ง สำหรับงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 งานขนาดใหญ่ 44 แห่ง , จุดสวดมนต์ข้ามปี ขนาดใหญ่ 4 แห่ง และพื้นที่จัดงานปีใหม่ และสวดมนต์ข้ามปี ที่รับแจ้งแล้วในเบื้องต้น 103 แห่ง