กอ.รมน.ชุมพร ปฎิบัติการสร้างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงช่วยเหลือประชาชน

กอ.รมน.จังหวัดชุมพรได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ภูขวัญเมืองรีสอร์ท ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ โดยมี พ.อ.พสิษฐ์ ชาญเลขา รอง ผบ.มทบ.44/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.) เป็นประธานการอบรม ปลัดอำเภอพะโต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต.ปังหวาน, ต.พระรักษ์, ต.พะโต๊ะ, ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ, หัวหน้าไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัด, อำเภอพะโต๊ะ, วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธีดังกล่าว

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น, ทสปช. ทั้ง 4 ตำบล ของ อ.พะโต๊ะ จำนวน 52 คน กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้นำจิตอาสาขั้นต้นตามกรอบแนวทางของทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ระดับตำบลอย่างมีพลัง เสริมการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้น การลดความเสี่ยง จากสาธารณภัย และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน แบบบูรณาการ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านความมั่นคง ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ แบ่งกิจกรรมการปฏิบัติออกเป็น 2 ห้วง คือ ห้วงแรก คือ การบรรยายเรื่อง แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570, การจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยที่เกิด จากธรรมชาติ ในระดับตำบลการสาธิต/ซักซ้อม สถานการณ์ กรณี เกิดสาธารณภัย ประเภท อุทกภัย,วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ โดยวิทยากรจาก สนง.ปภ.จังหวัด และห้วงที่สอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขภัยคุกคามความมั่นคงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ ทสปช.ตำบลจำนวน 4 แผน ในการอบรมและฝีกปฎิบัติ วันที่ 19-21 ธ.ค.65

โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย ทสปช.สำหรับข้าราชการในส่วนของผู้ประสานงานของ อปท. จะบรรจุและนำแผนดังกล่าวเข้าสภาท้องถิ่น นำไปสู่การปฏิบัติ ได้จริงตามแนวทาง ของทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.) ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ปฏิบัติการ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนในชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศชาติสืบต่อไป