ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมทาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พ.ต.อ.ศิรสัณท์ เยื้อนสงวนชัย กล่าวถึงโครงการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2465

ปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำความผิดอาญาการป้องกันอาชญากรรมจำเป็นต้องมีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เด็กและเยาวชน บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนสนับสนุนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมจากความสำคัญดังกล่าว ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลขึ้น เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขอาชญากรรมในพื้นที่ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน เด็กและเยาวชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน เด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทัน และสามารถป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ผู้เข้ารับการอบรม ข้าราชการตำรวจ จำนวน 165 นาย ภาศประชาชน สภ.ละ 50 คนรวม 1,650 คน จาก 33 สถานีตำรวจโดยวิทยากรจาก ข้าราชการตำรวจ จำนวน ๕ นาย (ครู ก.) ที่ผ่านการอบรมจาก ตร.วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน จากตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่ฝึกอบรม หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดอบรม ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น