ตร.ทางหลวง แจงประเด็นข้อสงสัย “ตำรวจทางหลวงเป็นเจ้าพนักงานจราจรหรือไม่”

ตามที่ปรากฏคลิปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวง ณ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา และถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ในวงกว้าง จนเป็นเหตุให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอันอาจส่งผลให้ประชาชนหลงเชื่อข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว จนส่งผลต่อการ ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายและคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานจราจรตามกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการก่ออาชญากรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลถึงความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมโดยรวม

ในนามของ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ขอยืนยันว่า กองบังคับการตำรวจทางหลวง เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนบนทางหลวงทั่วประเทศ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานตำรวจ และเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ ทุกประการ รวมทั้งยังเป็น เจ้าพนักงานทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวงฯ อีกส่วนหนึ่ง

นอกจากนั้นแล้ว พฤติกรรมอันมิได้เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเช่นดังที่วิญญูชนพึงมีของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ที่นำมาซึ่งการด้อยค่า และความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในเหตุการณ์ และกองบังคับการตำรวจทางหลวง ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความสงบสุขของสังคมโดยรวมนั้น กองบังคับการตำรวจทางหลวงและผู้เกี่ยวข้องจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับโทษตามกฏหมาย เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่น และเพื่อที่จะได้ไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนวุ่นวายต่อสังคมโดยรวมต่อไป

กองบังคับการตำรวจทางหลวง ขอยืนยันผ่านท่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนในสังคมว่า ตร.ทล.ทุกนาย มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และสร้างความสงบสุขในสังคม ให้สมกับภารกิจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป