ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ประจำปี 2565

วันนี้ (26 พ.ย. 65) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ประจำปี 2565 วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2  อาคาร 1 สำนักงานคำรวจแห่งชาติ โดยมีตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 86 สหกรณ์

ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยแหลือ เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน และวิชาการ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัจจุบันมีสหกรณ์ในสังกัด 130 สหกรณ์ มีสมาชิกจำนวน 250,000 กว่าราย  

พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวว่า รู้สึกเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาต่างที่เกิดขึ้นภายในสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์บางแห่ง มีปัญหาการทุจริต จึงเน้นให้มีการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น หากมีเบาะแส ให้สมาชิกสหกรณ์รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการสุ่มตรวจ สอบสวนข้อเท็จจริง ปัญหาของการกู้เงินสหกรณ์แล้วกลายเป็นหนี้สูญ เงินที่สมาชิกกู้ไปไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตให้สมาชิกดีขึ้น ปัญหาคณะกรรมการของสหกรณ์ ขาดความรู้ด้านการเงิน จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านการบริหารงานภายในองค์กร ทั้งนี้ ผบ.ตร. ได้ขอความร่วมมือ ให้สหกรณ์ฯ ในสังกัดเน้นการดำเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ ให้ทุนการศึกษาบุตรหลานของตำรวจชั้นผู้น้อย ยศ ร.ต.อ. ลงมา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรหลาน ข้าราชการตำรวจที่มีผลการเรียนดี สำหรับสหกรณ์ที่มีขนาดเล็กไม่มีเงินทุนที่เพียงพอในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับสมาชิก สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนในลำดับต่อไป 

ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์ฯ ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมประจำปี 2565 จำนวน 26 สหกรณ์