รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี และการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ร่วมกับอำเภอนาโยงและสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี และการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” เพื่อลดอุบัติเหตุและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีการเดินทางจำนวนมาก

ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี และการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” โดยมี นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง นายอำเภอนาโยง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ได้แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดีและการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมติคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และเพื่อรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ ตลอดจนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายเหยื่อเมาไม่ขับ มูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดตรัง รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คัน โดยมีการขับขี่รณรงค์ในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมข้ามถนนบริเวณ ทางม้าลายปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ชะลอความเร็วเมื่อถึงบริเวณชุมชน หรือ บริเวณทางม้า ที่มีคนข้ามถน ป้องกันอุบัติเหตุเฉี่ยวชน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนช่วง เทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้