“รองโจ๊ก” ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์

วันนี้ (31 ต.ค.65) เวลา 14.30น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภพพล จักกะพาก ผบก.อก.บช.ทท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ พบ พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.ภ.6. พ.ต.อ.จาตุรนต์ บุษปะเกศ รอง ผบก.อก.ภ.6 พ.ต.อ. ทรงพล สังข์เกษม รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก และ พ.ต.ท.พัชรวัฒน์ ลี้รัตนศิริ รรท.ผกก. สภ.ดงขุย จ.เพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ฯ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานตามนโยบายของ ผบ.ตร. ดังต่อไปนี้

1. ผบ.ตร. ได้ฝากให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ ผบ.ตร. ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน”

2.การเป็นตำรวจมืออาชีพนั้น จะต้องแม่นยำกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ต้องเชี่ยวชาญยุทธวิธีและเทคโนโลยี ต้องมีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี และมีจริยธรรมประจำใจ

3.การทำงานเชิงรุกนั้น ต้องรู้จักพบปะประชาชนและเพิ่มช่องทางการรับฟังปัญหา ต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ต้องเตรียมการและวางแผนก่อนเกิดเหตุ และถอดบทเรียนและสร้างต้นแบบการปฏิบัติ

4.การทำงานต้องมุ่งผลลัพธ์สุดท้ายเพื่อความสงบสุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว

5.ถือปฏิบัติตาม 10 นโยบายการบริหารของ ผบ.ตร. โดยเคร่งครัด ได้แก่ พิทักษ์ เทิดทูนและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์, เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ, การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล, แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน, เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจกับประชาชนโดยเปิดช่องทางรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน, พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ, พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการตำรวจทุกสายงาน โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง, พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้, ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สอดคล้องกับการทำงานของตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างระเบียบวินัย ควบคุมดูแลความประพฤติ และป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต