คุมเข้ม เปิดแผนปฏิบัติการ “ยุทธการสาเกตนคร กวาดล้างยาเสพติด”

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว ปฏิบัติการ “ยุทธการสาเกตนคร กวาดล้างยาเสพติด” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 นาย เข้าร่วมพิธี

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองท้องที่ และเครือข่ายจิตอาสา ได้ประกาศสงครามกับยาเสพติด โดยเพิ่มความเข้มข้นในด้านการป้องกันและปราบปราม รวมถึงการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการทำสงครามกับยาเสพติดโดยเร่ง Re X-Ray ค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ และจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมจัดตั้งเป็นสถานบำบัดฟื้นฟูให้กับผู้ป่วยยาเสพติด หรือผู้ป่วยจิตเวช ภายใต้แนวคิด “เร่งคืนคนดี กลับสู่สังคม คืนลูกหลาน กลับสู่ครอบครัว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายยาเสพติด ทั้งงานด้านการข่าว การสืบสวน รวมถึงการขยายผลจับกุมและการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าว

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในห้วงที่ผ่านมา จังหวัดร้อยเอ็ดได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง ใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านและชุมชน มีการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตาม และปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเข้มข้น ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปราม หากจะให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดำเนินการ คงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ จำเป็นต้องใช้กลไกการขับเคลื่อนไปด้วยกัน บูรณาการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ ลดระดับความรุนแรงของยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างแท้จริง