สำนักงานคุ้มครองพยาน จัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะการคุ้มครองพยาน

ในวันนี้ (25 ตุลาคม 2565) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองพยาน ได้จัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะการคุ้มครองพยาน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน รุ่น 1-2 ระหว่าง วันที่ 25 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2555 ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม และศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญทางยุทธวิธีในการคุ้มครองพยานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคุ้มครองพยาน จำนวน 40 คน ให้มีความพร้อมรองรับภารกิจการคุ้มครองพยานตามนโยบายที่สำคัญ ของรัฐบาล

เช่น การคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ การคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การคุ้มครองพยานในคดีทุจริต และการคุ้มครองพยานในคดีความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง สำนักงานคุ้มครองพยาน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ตามมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษ การปฏิบัติที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมการคุ้มครองพยานให้แก่บุคลากร ของหน่วยงานที่มีภารกิจการคุ้มครองพยาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เป็นชุดคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่พยาน จำเป็นต้องมีทักษะระดับเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะด้าน Officer Survival Tactics (O.S.T), COMBAT L, CUT PIE, การตรวจค้น จิบกุม ควบคุม, Basic Room Entry, CQB และต่อต้านการถูกซุ่มโจมตีขบวนรถ หรือ Anti ambush ในกรณีหาพยานไป เบิกความต่อศาลหรือนำพยานไปในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น โดยมีทีมวิทยากรพิเศษเฉพาะด้านมาเป็นผู้ฝึกสอน ดังกล่าว การฝึกอบรมโครงการในครั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองพยาน มีความคาดหวังว่า พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน สามารถพัฒนาขีดความสามารถทางด้านยุทธวิธี ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ยอมรับ เกิดศรัทธาเชื่อมั่นจากประชาชนและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย รวมถึงเพื่อรองรับการเป็นครูฝึกการคุ้มครองพยานให้แก่บุคลากรของหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวกับ การคุ้มครองพยานในอนาคตต่อไป