แถลงทลายโกดัง ผลิตน้ำมันหล่อลื่นปลอมโดยผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สมเกียรติ ตันติกนกพร รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.อภิชาติ เรนชนะ ผกก.2 บก.ปคบ. กรณีตรวจค้นทลายโกดังผลิตน้ำมันหล่อลื่นปลอมโดยผิดกฎหมาย

บริษัท ปตท. น้ำมันเครื่องและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งจากตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ว่าความถูกต้องของหีบห่อเครื่องหมายการค้า และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มีลักษณะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทที่ผลิตขึ้น จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปคบ. ดำเนินการสืบสวนปราบปราม หาตัวผู้กระทำความผิด จนกระทั่งพบสถานที่ลักลอบผลิตน้ำมันหล่อลื่นปลอม เป็นโกดังไม่ทราบชื่อ ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และได้เฝ้าสังเกตการณ์จนแน่ใจว่า สถานที่นี้ลักลอบผลิตน้ำมันหล่อลื่นปลอมโดยผิดกฎหมายจริง จึงได้ขออนุมัติหมายค้นต่อศาลจังหวัดสระบุรีเพื่อเข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าว

  1. ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น เครื่องหมายการค้า PTT Lubricants รวมปริมาณ 194 ลิตร
  2. ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น เครื่องหมายการค้า Shell HELIX HX7 รวมปริมาณ 24 ลิตร
  3. น้ำมันหล่อลื่น (วัตถุดิบ) ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 23 ถัง รวมปริมาณ 4,600 ลิตร
  4. กระป๋องเปล่า ขนาด 1 ลิตร เครื่องหมายการค้า PTT จำนวน 200 กระป๋อง
  5. แกลลอนเปล่า ขนาด 4 ลิตรและ 6 ลิตร เครื่องหมายการค้า PTT จำนวน 120 แกลลอน
  6. แกลลอนเปล่า เครื่องหมายการค้า Shell ขนาด 6 ลิตร จำนวน 30 แกลลอน และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต บรรจุผลิตภัณฑ์ อีกหลายรายการ มูลค่ารวมกว่าล้านบาท นำส่ง พงส.กก.2 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ฐาน “ร่วมกันปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างจากที่อธิบดีประกาศกำหนด ตาม ม.25 วรรค 1,49,50 แห่ง พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 อัตราโทษ จําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” , “ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 โดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 มาตรา 17 (2),63 ประกอบ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ 13 (2)(ค) ข้อ 43 (1) อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ , ปลอม และมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร มาตรา 108 และมาตรา 110(1) อันเป็นความผิดตาม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2534 อัตราโทษ (ม.108,110(1) อัตราโทษ จําคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) , “ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม ม.33,71 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 อัตราโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535”

พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. ฝากเตือนภัย การตรวจสอบน้ำมันล่อลื่นแท้ จะต้องมีลักษณะบรรจุภัณฑ์ยังซีลแน่น ไม่มีการเปิดใช้งานมาก่อนน้ำมันเครื่องปลอมมักจะใช้วิธีการกรอกใหม่ หรือผสมสารอื่นเข้าไปเจือจาง และไม่สามารถซีลฝากระป๋องใหม่ได้ดังนั้น จึงควรสังเกตุบรรจุภัณฑ์ว่าต้องมีสภาพที่ดีไม่มีรอยบุบ ไม่มีคราบน้ำมันติดอยู่ตามภาชนะ และการพิมพ์ตัวอักษรบนฉลากมีความคมชัด ครบถ้วน ติดแน่นกับบรรจุภัณฑ์ น้ำมันเครื่อง PTT Lubricants แท้จะมีการพิมพ์ฉลากบนกระดาษสติ๊กเกอร์ที่มีคุณภาพ ติดแน่นกับบรรจุภัณฑ์และมีข้อมูลบนฉลากครบถ้วนชัดเจน ทั้งยี่ห้อ สัญลักษณ์การรับรองมาตรฐาน สัญลักษณ์มอก. เบอร์ความหนืด คุณสมบัติต่างๆ วัน/เดือน/ปีที่ผลิต ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับยานพาหนะที่ใช้งาน เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ปคบ. 1135 หรือเพจ ปคบ. เตือนภัยผู้บริโภค