สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมธนารักษ์ จัดทำโครงการบ้านพักสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนที่พักอาศัย

วันที่ 15 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบ้านพักสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมธนารักษ์ กระทรงการคลัง โดยมีนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นผู้แทนลงนามฯ ทั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมธนารักษ์ร่วมในพิธีฯ สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ตามที่ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข


ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอ และในกรณีของข้าราชการตำรวจ


ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ประสบปัญหาไม่มีที่พักอาศัยเนื่องจากต้องคืนบ้านพักราชการ จึงได้มีนโยบายจัดทำโครงการบ้านพักสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำฯ ระหว่างกรมธนารักษ์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นี้ขึ้นมา โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งกำลังบำรุงประสานงานไปยังกรมธนารักษ์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือกันในการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในการครอบครองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมธนารักษ์ แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มพื้นที่มาพัฒนาจัดสร้างเป็นที่พักอาศัยสวัสดิการให้กับข้าราชตำรวจทั้งในราชการและหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว ตลอดจนลูกจ้างประจำฯ เพื่อให้มีที่พักอาศัยที่ดี มีคุณภาพในรูปแบบของบ้านเดี่ยวหรืออาคารชุดคอนโดมิเนียมที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมือนเช่นคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรเอกชนชั้นนำ ในทำเลที่มีความสะดวกสบาย และที่สำคัญมีราคาย่อมเยาสามารถครอบครองได้ เช่น โครงการบ้านสวัสดิการตำรวจ รถไฟฟ้าเสนานิคม ซึ่งเป็นอาคารชุดคอนโดมิเนียม จำนวน 80 ห้อง