ผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร บำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติการแนวชายแดนและสถานีตำรวจในพื้นที่

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร บำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติการแนวชายแดนและสถานีตำรวจในพื้นที่ มุ่งสร้างขวัญกำลังใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงพื้นที่ จว.ชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ชุดเฝ้าตรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4102 บ้านสันตินิมิต ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร และสถานีตำรวจในพื้นที่ ได้แก่ สภ.นาสัก และ สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร มุ่งสร้างขวัญกำลังใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

พล.ต.ท.ประจวบฯ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ซึ่งมีความห่วงใยความเป็นอยู่และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาในพื้นที่ห่างไกล จึงมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกเยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุย ดูชีวิตความเป็นอยู่ สอบถามปัญหาและอุปสรรค จากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญ กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย ประกอบกับตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญในกรณีสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน จึงได้มอบหมายให้ตนพร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ จว.ชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ชุดเฝ้าตรวจ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4102 บ้านสันตินิมิต ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร , สภ.นาสัก และ สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร ตามลำดับ

พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งจัดอาหารกลางวันและร่วมรับประทานอาหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4102 บ้านสันตินิมิต รับฟังบรรยายสรุปภารกิจ หน้าที่ สอบถามปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นย้ำให้บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง สอดส่องดูแลสถานการณ์ด้านความมั่นคง สกัดกั้น สืบสวนปราบปรามขยายผลเครือข่ายขบวนการกระทําความผิดในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งกำชับให้ผู้บังคับบัญชาประจำหน่วยดูแลเอาใจใส่ในสิทธิและสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดในครบถ้วน จากนั้นได้เดินทางไปยัง สภ.นาสัก และ สภ.ปากตะโก เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจ รับฟังบรรยายสรุปภารกิจ หน้าที่ สอบถามปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ เน้นย้ำให้นำการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการ “สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอและแก้ไขปัญหา ชุมชน สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดูแล เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ ชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาหนี้สินต่างๆ สวัสดิการที่พึงจะได้รับแก่ตนเองและครอบครัว มีการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีขวัญกำลังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชนต่อไป

พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ได้ตรากตรำร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมาโดยตลอด หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ บทเรียน ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียนรู้และนำไปปรับใช้ เพื่อให้มีความเป็นตำรวจมืออาชีพ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเคร่งครัด
ยึดอุดมคติตำรวจเป็นหลักประจำใจในการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้มีความภาคภูมิใจและพึงระลึกเสมอว่า
ตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนและสังคม