พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เปิดฝึกอบรมความรู้เทคโนโลยีระบบ Smart Safety Zone 4.0 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันนี้ (23 ส.ค.65) เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ Smart Safety Zone 4.0 ตามโครงการวิจัย เรื่อง สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (Smart Safety Zone for the Safety of People’s Lives and Properties) รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยหลังจากได้เปิดการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวในรุ่นที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 18-19 ส.ค.65 ที่ผ่านมา ณ สน.ลุมพินี ซึ่งได้ทำการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำอยู่ที่สถานีนำร่องในเขต บช.น. จำนวน 3 สถานี รวมผู้รับการฝึกอบรมจำนวน 105 คน ซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ที่จะต้องไปประจำอยู่ ณ สถานีตำรวจทั่วประเทศ ซึ่งในขณะนี้ตามสถานีต่างๆ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจเหล่านี้ ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในด้านการติดตามสืบสวนสอบสวนหรือด้านจราจร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดและป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบ Smart Safety Zone 4.0 ตามแนวความคิด “เมืองอัจฉริยะ” การฝึกอบรมในครั้งนี้ มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายภาคส่วนเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนนายร้อยตํารวจที่มีความสนใจ เข้ารับฟังการอบรมจากวิทยากร เพื่อนําความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้มีทัศนคติในการป้องกันอาชญากรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งยังอาจนำไปต่อยอด เพื่อฝึกฝนทักษะดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นได้ต่อไป