ปคบ.เปิดปฏิบัติการร่วม สมอ. กวาดล้างยางหล่อดอก ที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก. มูลค่ากว่า 5,000,000 บาท

หลังประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5471 พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2565 ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 กําหนดให้ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอก สําหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง(ยางหล่อดอกซ้ำ) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2979-2562 นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบผลิตหรือจําหน่าย ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกสําหรับยานยนต์ เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง(ยางหล่อดอกซ้ำ) ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และความปลอดภัยบนท้องถนน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. ได้สั่งการให้ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญรอง ผบก.ฯ รรท.รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.สําเริง อําพรรทอง พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ พ.ต.อ.สมเกียรติ ตันติกนกพร รองผบก.ปคบ.ร่วมกับ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ภายใต้การอํานวยการของ นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.3 บก.ปคบ. พ.ต.ท.เทพรัตน์ ศุกระกาญจน์ พ.ต.ท.ธงฉาน ตันบุญเจริญ รอง ผกก.3 บก.ปคบ. พ.ต.ท.มงคล นนท์ธีระโรจน์ สว.กก.3 บก.ปคบ. ร.ต.อ.ธีระพงษ์ ไชยมงคล รอง สว.กก. 3 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าท่ี กก.3 บก.ปคบ. ร่วมกับ สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวแหล่งลักลอบผลิต และจําหน่ายยางหล่อดอกซ้ำที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) ให้กับประชาชนทั่วไป และได้กระจายกำลังตำรวจทําการตรวจค้นสถานที่แหล่งผลิต และจําหน่ายยางหล่อดอกซ้ำที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) บริเวณย่านภาคตะวันออกพื้นที่ย่านถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขต คลองสามวา กทม. จำนวน 5 จุด ผลการตรวจค้นพบ ผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ำสําหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จุดที่ 1 จำนวน 1,368 เส้น
จุดที่ 2 จำนวน 60 เส้น
จุดที่ 3 จำนวน 158 เส้น
จุดที่ 4 จำนวน 242 เส้น
จุดที่ 5 จำนวน 104 เส้น
รวม 1,932 เส้น มูลค่าของกลางประมาณ 5,000,000 บาท จึงได้ทําการตรวจยึดและอายัด เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511

ทั้งนี้หากเป็นการ “ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต” จะมีอัตราโทษตาม มาตรา 20 ต้องระวางโทษตามมาตรา 48 จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากเป็นการกระทําโดยการ “โฆษณาเพื่อจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทําหรือนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร” จะมีอัตราโทษตาม มาตรา 36 ต้องระวางโทษ ตามมาตรา 55 จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ พล.ต.ต.อนันต์ ผบก.ปคบ. ได้กําชับให้ กก. 3 บก.ปคบ. กวดขันจับกุมผู้กระทําความผิด อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนํายางหล่อดอกซ้ำที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มาใช้ และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้บริโภค จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการที่ผลิตและจําหน่าย ยางหล่อดอกซ้ำต้องให้เป็นไปตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กําหนด และขอแนะนําให้ประชาชนผู้บริโภค ให้เลือกซื้อ และใช้ยางหล่อดอกซ้ำที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน หากพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบ ผลิตและจําหน่ายยางหล่อดอกที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ทางศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือ ส่งคลิปวีดีโอ แจ้งข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องให้ตํารวจทราบ ในช่องทางเพจเฟซบุ๊กศูนย์โซเซียลมีเดีย ศปก.ตร. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเบาะแสการผลิต จําหน่ายยางหล่อดอกซ้ำที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ไม่มี มอก.) ได้ที่ สายด่วน 1135