ผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงพื้นที่ร่วมโครงการจิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงพื้นที่ร่วมโครงการจิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่ วัดป่าห้วยชมพู อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั้น

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำ “โครงการจิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น” เพื่อแสดงความจงรักภักดี สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนจิตอาสา เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยเริ่มปลูกครั้งแรกในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 และปลูกต่อเนื่องจนครบ 1 ล้านต้น ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้หัวหน้าสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายตำรวจจิตอาสาในสังกัดสถานีตำรวจ ประสานผู้นำหมู่บ้าน สำรวจข้อมูลพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เช่น ในที่ทำการสถานีตำรวจ พื้นที่ในความดูแลของสถานีตำรวจ วัด โรงเรียน ป่าชุมชน และความต้องการพันธุ์ไม้ของชาวบ้าน รวมใช้พันธุ์กล้าไม้ทั้งสิ้น 1,044,900 ต้น

พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวว่า ในวันนี้ ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ให้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น” โดยมี ผู้แทนตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ข้าราชการตำรวจและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ณ บริเวณพื้นที่ วัดป่าห้วยชมพู อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวต่อว่า ด้วยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในอดีต เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่ป่าถูกทำลาย บุกรุก แผ้วถาง ทำให้ต้นไม้มีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งผลถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” กอปรกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา เอื้ออาทรต่อราษฎรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังพระราชดำรัส ที่ทรงพระราชทานไว้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ณ บ้านถ้ำติ้ว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ใจความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างถาวรและในระยะยาว จิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เห็นควรเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ โดยการ ปลูกต้นไม้ให้มากที่สุด ซึ่งตั้งเป้าหมายการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กระจายตามพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรเชียงใหม่ และมีการดูแลรักษาให้เจริญเติบโตเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป

พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ จิตอาสาตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอเชิญชวนประชาชนในทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ ให้คนและป่าพึ่งพาอาศัยกัน อันส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป