สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการค้ามนุษย์

วันนี้ (1 ส.ค.65) ที่โรงแรมดุสิตพัทยา เมืองพัทยา พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธ์เพ็ชร์ ผช.ผบ.ตร. เปิดประธานเปิดโครงการสัมมนาพนักงานสอบสวนและทีมงานสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองแรงงานแก่คนต่างด้าว และการป้องกันการละเมิดสิทธิตามกฏหมายแรงงานอันจะนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ ของรุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 5 ส.ค.65 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลตำรวจ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ และผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งการอบรมสัมมนาครั้งนี้จะมีทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกภาคปฏิบัติ ส่วนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามาจากข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่สอบสวนระดับสารวัตรขึ้นไป และทีมสหวิชาชีพของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 ภาค 2 และภาค 7 รวม 100 คน การอบรมสัมนามีทั้งหมด 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ที่จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-19 ส.ค.65 ที่จังหวัดภูเก็ต และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 2 ก.ย. 65 ที่จังหวัดอุดรธานี


ส่วนโครงการสัมมนาพนักงานสอบสวนและทีมงานสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองแรงงานแก่คนต่างด้าว และการป้องกันการละเมิดสิทธิตามกฏหมายแรงงานอันจะนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อให้พนักงานสอบสวนและทีมงานสหวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องการคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว และการป้องกันการละเมิดกฎหมายแรงงานอันจะนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ ที่เป็นปัจจุบันและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านการคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว และการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เป็นปัจจุบัน มีช่องทางในการประสานความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตเพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน