ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี” พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี” พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีพล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ปคม ตลอดจนผู้เข้าการฝึกอบรม จำนวน 150 คน

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนก่อการดี (ทุกพื้นที่) ทั่วประเทศ จำนวน 124 รุ่น รุ่นละ 150 คน รวมทั้งสิ้น 18,600 คน โดยนำกลุ่มเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน หรือการแข่งรถในทางมาให้ความรู้ ความเข้าใจ สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบของอุบัติเหตุจราจร รวมถึงกฎหมาย ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และเมื่ออบรมเสร็จแล้วจะไปทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครจิตอาสาในด้านต่างๆ และร่วมกันเป็นเครือข่ายเยาวชนก่อการดี เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน ในพื้นที่ตัวเองต่อไป สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีระยะดำเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกันทั่วประเทศ

โดยในส่วนของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำเด็กเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำผิดแข่งรถในทาง จำนวน 150 คน เข้ารับการอบรมกวดขันวินัยจราจร สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง พร้อมทั้งยังให้คําแนะนําแนวทางกับ เยาวชน ผู้ปกครอง รวมทั้งให้ความรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่มีการจัดขึ้น ประกอบไปด้วย กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ บรรยายเรื่องจิตอาสา, อบรมให้ความรู้กฎหมาย และ วินัยจราจร ตลอดจนข้อกฎหมายบทลงโทษของการแข่งรถในทาง ตลอดจนผลกระทบที่เด็กและเยาวชนต้องรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนสามารถเป็นอาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรม ฝึกให้มีทักษะการจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย ตลอดจนช่องทางการแจ้งข่าวอาชญากรรม อีกทั้งฝึกอบรมการควบคุมการจราจร โดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยปราศจากความระมัดระวัง การรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งขันรถในทาง ตลอดจนสร้างจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนในการบําเพ็ญตนให้ เป็นประโยชนต่อสังคม ชุมชน โรงเรียนและครอบครัว เกิดความรับผิดชอบมีจิตอาสา ไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคม

นอกจากนี้ทางพล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ปคม นายอัคเดช ชุมภูบาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาโครงการมอบจักยานปั่นมาโรงเรียน เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ให้กับนักเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา รวมทั้งส่งต่อให้กับหลาย ๆ โรงเรียนในพื้นที่ที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร

สำหรับโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ก่อตั้งโดยหลวงพ่อพระครูสุนันท์นวกิจ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนฆราวาส ชาย – หญิง และสามเณร เรียนอยู่ด้วย จำนวน 620 รูป/คน เปิดสอนฟรีทุกกระบวนการ โดยไม่เก็บคำเล่าเรียนใด ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส และเด็กทั่วไป รวมทั้งภิกษุ-สามเณร ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียน

ด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด19 ส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะภาวะทางเศรษฐกิจทำให้ผลกระทบนี้ลุกลามถึงผู้ปกครองนักเรียน และ นักเรียนโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ส่วนใหญ่มีบ้านซึ่งอยู่ห่างไกลโรงเรียน ทำให้การเดินทางมา โรงเรียนค่อนข้างที่จะลำบาก ทางโรงเรียน โดยพระครูนิวิฐสุทธิการ หรือ พระอาจารย์อุเทน จึงได้แจ้งไปยังพล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับความสนับสนุน เอื้อเฟื้อ จากผู้ใจบุญ มอบจักยานให้ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา และโรงเรียรในถิ่นธุรกันดาร ประกอบไปด้วยกลุ่มโรงเรียนแม่พริกพัฒนา ,กลุ่มโรงเรียนชาวเขา ,โรงเรียนเรตองคุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ,โรงเรียนผาตี้หม่อโจ อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก ,โรงเรียนบ้านสี่หลัง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอสามเงา โรงเรียนบ้านนาตาโพ โรงเรียนบ้านดงลาน โรงเรียนบ้านท่าไผ่ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง โรงเรียนบ้านเด่นไม้ซุง โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง อำเภอลอง จังหวัดแพร่โรงเรียนบ้านท่าเวียง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านแม่ป๊อกบน กศน. อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่