การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างแนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

เมื่อวันนที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิก “เรื่องการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างแนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ”

สหกรณ์ออมทรัพย์ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีจํานวน 129 สหกรณ์ ซึ่งเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด ครบทั้ง 129 สหกรณ์ การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้พระราชบัญญัติ สหกรณ์พ.ศ.2542 โดยเฉพาะในส่วนของการดําเนินงานของสหกรณ์ ขอบเขตของการดําเนินงานภายใต้ข้อบังคับ สหกรณ์ และความรับผิดของคณะกรรมการหรือผู้จัดการต้องรับผิดร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด มี ประสิทธิภาพเกิดความมั่นคงทั้งระบบ ส่งผลให้เกิดความเชื่อถือศรัทธากับมวลสมาชิกและองค์กรภายนอก จึงจําเป็นต้องกําหนดแนวทางการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการดําเนินการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความระมัดระวังโดยรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของสหกรณ์และ สมาชิกเป็นสําคัญการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ วิธีการนําแนวทางการป้องกันและการแก้ปัญหาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันปัญหา การทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

โครงการสัมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้รับทราบความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการบริหารงานสหกรณ์เป็นไปด้วยความระมัดระวัง ได้รับทราบสาเหตุของปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ รวมทั้งหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ร่วมกันเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทํางาน ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ตํารวจแห่งชาติ จํากัด ประธานกรรมการหรือผู้แทนประธานกรรมการสหกรณ์สมาชิก ผู้แทนองค์กรอื่น