รองจเรตำรวจแห่งชาติ ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรที่ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ จ.ภูเก็ต พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) โดย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ในฐานะรอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน “โครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” ในพื้นที่ ตำรวจภูธร ภาค 8


มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1.พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รอง ผบช.ภ.8, 2.พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, 3.พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.สส.ภ.8, 4.พ.ต.อ.ชัยเกียรติ วิริยะสถิตย์กุล รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, 5.พ.ต.อ.วิโรจน์ พะลังเดช ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.8, 6.นายธงไทย สมเกียรติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, 7.นายธรรมรงค์ ช่วยอักษร หน.สนง.ศอ.ปส.จ.ภูเก็ต, 8.นางอรชร อัฐทวีลาภ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ภูเก็ต, 9.น.ส.รมณัธนิกา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต, 10.นางนัยนา ยอดระบำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 11.หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ภูเก็ต ผบก. หรือรอง ผบก. (ที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด) และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.8 และ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯของแต่ละ สภ.เข้าร่วมการประชุม ณ ศปก. ที่ตั้งหน่วย ผ่านระบบทางไกล

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้ 1.ให้ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ได้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการฯ ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ขั้นตอนให้ครบถ้วน โดยขอกำชับให้เน้นการบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการอื่นๆ เช่น ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการของโครงการฯ ซึ่งจะเน้นรูปแบบกระบวนการชุมชนบําบัด Community Based Treatment หรือ CBTx ซึ่งได้กำหนดไว้ในขั้นตอนของโครงการแล้ว 2.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ทั้งระดับ บก./ภ.จว. และ หน.สน./สภ. ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการฯนี้ โดยจะเข้าไปประสานงานกับผู้บริหารของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการฯ และเข้ามามีส่วนร่วมในดำเนินโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด และช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป

3.โครงการนี้ ถือเป็นโครงการฯ ด้านการป้องกันยาเสพติดที่ ตร.ให้ความสำคัญ และเป็นหนึ่งในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จึงขอกำชับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อบังเกิดผลดีต่อสังคม คือความสงบสุข ปลอดภัยจากอาชญากรรมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ภ.8 ได้รายงานผลการปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน ของการดำเนินการตามโครงการ ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 2 โดยมีเป้าหมายการ x-ray ในชุมชน จำนวน 52,115 คน/ผลการเข้า x-ray จำนวน 14,069 คน / มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 275 คน

จากนั้นเวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่ชุมชนคอกช้าง ของ สภ.กะรน ภ.จว.ภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้ 1.พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รอง ผบช.ภ.8, 2.พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต , 3.พ.ต.อ.ชัยเกียรติ วิริยะสถิตย์กุล รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต , 4.พ.ต.อ.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ ผกก.สภ.กะรน , 5.นายดนัย ใจแข็ง ปลัดฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองภูเก็ต, 6.ร.อ.เจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน, 7.นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, 8.นายธีรยุทธ อริยะอุดมกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน, 9.นายเสถียร เรือนแพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.กะรน, 10.นางจิราภรณ์ ชินนา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต, 11.นางรุ่งนภา ชูจันทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกะตะ, 12.นายเสน่ห์ ชูปาน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต.กะรน

จากนั้น พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท และมอบกระเช้าของขวัญ ให้กับชุดปฏิบัติการตามโครงการฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป พื้นที่วัดสุวรรณคีรีเขต ชุมชนคอกช้าง ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต