ผบช.ตชด. นำข้าราชการร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ”

วันนี้ (3 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. / พลตำรวจโทณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน เป็นประธานในโครงการ “จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนนายสิบตำรวจ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวน 300 ต้น เพื่ออนุรักษ์และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่ของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2565) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดโครงการ “จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยเพิ่มพื้นที่ผืนป่าให้กับชุมชนชายแดนและพื้นที่สาธารณะ รวมถึงเป็นการส่งเสริม รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ซึ่งกำหนดจัดกรรมในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 4,350 ต้น โดยกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 พื้นที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 137 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 พื้นที่ฐานปฏิบัติการบ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง ม. 4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง