ผู้ช่วย ผบ.ตร. จัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระราชินี

วันนี้ (3 มิ.ย.2565) พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี , พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญรอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ,นางวัฒนา มังคะดานะรา ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร กรมกิจการเด็กและเยาวชน ,ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว ประธานกรรมการ บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และจิตอาสา 904 จังหวัด ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กหญิงอายุระหว่าง 6-18 ปี

สำหรับสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ให้การอุปการะ เด็กหญิงอายุระหว่าง 6-18 ปี ที่ประสบปัญหาเด็กถูกทารุณกรรม เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด เด็กที่อยู่ในสภาพจําต้องได้รับ การคุ้มครอง หรือได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสมในครอบครัว ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ จํานวน 113 คน โดยสถานแรกรับฯ ได้จัดบริการดูแลในด้านปัจจัย 4 การจัดให้เด็กได้รับ การศึกษาในสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้านการฝึกอาชีพ บริการด้านสังคมสงเคราะห์ การให้คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนการจัดหางานภายหลังสําเร็จการศึกษา และติดตาม ประเมินผล หลังพ้นการอุปการะไปแล้ว

สถานแรกรับฯ ให้ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทุกๆ กิจกรรม และทุกๆ ความสําเร็จของเด็กๆ บ้านธัญญพร เราได้รับแรง สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กิจกรรมจิตอาสา ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และคณะจิตอาสา 904 จังหวัดปทุมธานี ในวันนี้ ถือเป็นสิ่งสําคัญในการเสริมสร้างโอกาส ให้น้องๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่เพียงพอ เพื่อให้เขาได้มีพัฒนาการที่ เหมาะสมตามช่วงวัย ต้องขอขอบพระคุณท่านพลตํารวจโทต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตํารวจแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และคณะจิตอาสา 904 จังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้นําสิ่งของเครื่องใช้มามอบให้แก่น้องๆ บ้านธัญญพร เพื่อนําไปใช้ให้เกิด ประโยชน์แก่เด็กในโอกาสต่อไป