โฆษก ตร. ชี้แจงงบฯ ตชด. ย้ำภารกิจสุดสำคัญ ป้องอาชญากรรมชายแดน ยกงาน “ครู ตชด.” เป็นมากกว่าครู

โฆษก ตร. ชี้แจงงบฯ ตชด. ย้ำภารกิจสุดสำคัญ ป้องอาชญากรรมชายแดน ยกงาน “ครู ตชด.” เป็นมากกว่าครู แจกแจงเทียบตัวเลขงบฯ เห็นชัด ยืนยันพนักงานสอบสวน มีเงินเพิ่ม – มีโอกาสก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงกรณี น.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระบุถึงการใช้งบประมาณฯ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ระบุว่าเป็นหน่วยที่ไม่มีความจำเป็น ควรลดบทบาท ตชด. และ ครู ตชด. ลง และอภิปรายถึงพนักงานสอบสวน อ้างว่าไม่ได้รับการดูแล

พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ กล่าวว่า ตชด. จำเป็นและสำคัญอย่างมาก เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติภารกิจสำคัญ รักษาอธิปไตยของประเทศ และมีขีดความสามารถสูงเข้าช่วยเหลือ
ดูแลประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ดูแลเรื่องคนหลบหนีเข้าเมือง และการลักลอบนำเข้ายาเสพติดด้วย ครู ตชด. มีบทบาทมากกว่าครู นอกจากสอนหนังสือ ยังทำหน้าที่หมอ
พยาบาลในชุมชน พัฒนาชุมชน และหน้าที่ตำรวจสร้างเกราะด้านป้องกันอาชญากรรม พัฒนาสังคม และความมั่นคง แก่ชุมชนชายแดนที่ห่างไกลความเจริญ เทคโนโลยียังไม่ครอบคลุม และ
มีลักษณะเฉพาะ ยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณฯ ให้ ตชด. เหมาะสมกับภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณฯ 3,000 ล้านบาท อาชญากรรมตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้น งานของตชด. ดูแลเรื่องคนหลบหนีเข้าเมืองด้วย และงบประมาณฯ นี้ยังครอบคลุมงานการเรียนการสอน การดูแลชุมชนโรงเรียน ตชด. 222 แห่ง นักเรียน 27,063 คน อีกด้วย

“ตชด. ลาดตระเวนปกป้องแนวชายแดน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแนวชายแดนทั่วประเทศ 5,656 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 54 จังหวัด ดูแล 26,067 หมู่บ้าน คิดตามกรอบงบประมาณฯ ดังกล่าว ตชด. จะใช้งบประมาณฯ ในการดูแล พัฒนาโดยเฉลี่ย วันละ 315 บาท ต่อหมู่บ้าน และหากเปรียบเทียบพื้นที่ กับตำรวจนครบาล, ตำรวจภาคภูธร 1, ตำรวจภาคภูธร 2 แล้ว ตชด. มีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า” โฆษก ตร. กล่าว

พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ กล่าวด้วยว่า โรงเรียน ตชด. ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีปัญหาด้านความมั่นคง ยากที่ครูทั่วไปจะเข้าไปสอนตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ของครู ตชด. เป็นมากกว่าครู พื้นที่ไหนตั้งโรงเรียนไม่ได้เพราะเด็กนักเรียนน้อย ห่างไกล ไม่มีครู ก็จัดตั้งโรงเรียน ตชด. ไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อม ทุกวันนี้ห้องพยาบาลของโรงเรียน ตชด. 22 แห่ง ยกระดับเป็นสุขศาลาพระราชทาน รองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และประชาชนในพื้นที่” โฆษก ตร. ย้ำ

กรณีที่ผู้อภิปรายกล่าวอ้างว่า ตำรวจไม่อยากทำงานสอบสวน เพราะงบประมาณฯ ไม่เพียงพอ และ ไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตราชการ พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ ชี้แจงว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับงานสอบสวน เราคือต้นธารกระบวนการยุติธรรม ดูแลทุกมิติ ทั้งความก้าวหน้า และค่าตอบแทนที่เหมาะสม

“ทุกวันนี้พนักงานสอบสวนได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่ม เป็นเงินประจำตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับรองสารวัตร จนถึง รองผู้บังคับการ 12,000 – 30,000 บาท นอกจากนี้ ตร. ยังจัดสรรเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าตอบแทนพยาน ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง เพิ่มอีก รวมกว่า 600 ล้านบาท พนักงานสอบสวนเป็นสายงานสำคัญมาก ปัจจุบัน ตร. กำหนดให้ผู้จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจ ต้องผ่านการดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนมาก่อน เพื่อจะได้
มีความรู้ เชี่ยวชาญการทำสำนวน การสั่งคดีต่าง ๆ ทำให้ตำรวจทุกนายต้องหันกลับมาดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน และ ตร. กำลังจะบรรจุพนักงานสอบสวนเพิ่มอีก 1,700 นาย อีกทั้งยังจะได้บรรจุผู้ช่วยพนักงานสอบสวนชั้นประทวน 3,500 นาย เพื่อช่วยเหลือพนักงานสอบสวน แบ่งเบาภาระของพนักงานสอบสวน จะได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ออำนวยความยุติธรรมอย่างมีคุณภาพ”

โฆษก ตร. ชี้แจงงบฯ ตชด. ย้ำภารกิจสุดสำคัญ ป้องอาชญากรรมชายแดน ยกงาน “ครู ตชด.” เป็นมากกว่าครู แจกแจงเทียบตัวเลขงบฯ เห็นชัด ยืนยันพนักงานสอบสวน มีเงินเพิ่ม – มีโอกาสก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงกรณี น.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระบุถึงการใช้งบประมาณฯ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ระบุว่าเป็นหน่วยที่ไม่มีความจำเป็น ควรลดบทบาท ตชด. และ ครู ตชด. ลง และอภิปรายถึงพนักงานสอบสวน อ้างว่าไม่ได้รับการดูแล

พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ กล่าวว่า ตชด. จำเป็นและสำคัญอย่างมาก เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติภารกิจสำคัญ รักษาอธิปไตยของประเทศ และมีขีดความสามารถสูงเข้าช่วยเหลือ
ดูแลประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ดูแลเรื่องคนหลบหนีเข้าเมือง และการลักลอบนำเข้ายาเสพติดด้วย ครู ตชด. มีบทบาทมากกว่าครู นอกจากสอนหนังสือ ยังทำหน้าที่หมอ
พยาบาลในชุมชน พัฒนาชุมชน และหน้าที่ตำรวจสร้างเกราะด้านป้องกันอาชญากรรม พัฒนาสังคม และความมั่นคง แก่ชุมชนชายแดนที่ห่างไกลความเจริญ เทคโนโลยียังไม่ครอบคลุม และ
มีลักษณะเฉพาะ ยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณฯ ให้ ตชด. เหมาะสมกับภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณฯ 3,000 ล้านบาท อาชญากรรมตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้น งานของตชด. ดูแลเรื่องคนหลบหนีเข้าเมืองด้วย และงบประมาณฯ นี้ยังครอบคลุมงานการเรียนการสอน การดูแลชุมชนโรงเรียน ตชด. 222 แห่ง นักเรียน 27,063 คน อีกด้วย

“ตชด. ลาดตระเวนปกป้องแนวชายแดน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแนวชายแดนทั่วประเทศ 5,656 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 54 จังหวัด ดูแล 26,067 หมู่บ้าน คิดตามกรอบงบประมาณฯ ดังกล่าว ตชด. จะใช้งบประมาณฯ ในการดูแล พัฒนาโดยเฉลี่ย วันละ 315 บาท ต่อหมู่บ้าน และหากเปรียบเทียบพื้นที่ กับตำรวจนครบาล, ตำรวจภาคภูธร 1, ตำรวจภาคภูธร 2 แล้ว ตชด. มีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า” โฆษก ตร. กล่าว

พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ กล่าวด้วยว่า โรงเรียน ตชด. ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีปัญหาด้านความมั่นคง ยากที่ครูทั่วไปจะเข้าไปสอนตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ของครู ตชด. เป็นมากกว่าครู พื้นที่ไหนตั้งโรงเรียนไม่ได้เพราะเด็กนักเรียนน้อย ห่างไกล ไม่มีครู ก็จัดตั้งโรงเรียน ตชด. ไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อม ทุกวันนี้ห้องพยาบาลของโรงเรียน ตชด. 22 แห่ง ยกระดับเป็นสุขศาลาพระราชทาน รองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และประชาชนในพื้นที่” โฆษก ตร. ย้ำ

กรณีที่ผู้อภิปรายกล่าวอ้างว่า ตำรวจไม่อยากทำงานสอบสวน เพราะงบประมาณฯ ไม่เพียงพอ และ ไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตราชการ พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ ชี้แจงว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับงานสอบสวน เราคือต้นธารกระบวนการยุติธรรม ดูแลทุกมิติ ทั้งความก้าวหน้า และค่าตอบแทนที่เหมาะสม

“ทุกวันนี้พนักงานสอบสวนได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่ม เป็นเงินประจำตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับรองสารวัตร จนถึง รองผู้บังคับการ 12,000 – 30,000 บาท นอกจากนี้ ตร. ยังจัดสรรเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าตอบแทนพยาน ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง เพิ่มอีก รวมกว่า 600 ล้านบาท พนักงานสอบสวนเป็นสายงานสำคัญมาก ปัจจุบัน ตร. กำหนดให้ผู้จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจ ต้องผ่านการดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนมาก่อน เพื่อจะได้
มีความรู้ เชี่ยวชาญการทำสำนวน การสั่งคดีต่าง ๆ ทำให้ตำรวจทุกนายต้องหันกลับมาดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน และ ตร. กำลังจะบรรจุพนักงานสอบสวนเพิ่มอีก 1,700 นาย อีกทั้งยังจะได้บรรจุผู้ช่วยพนักงานสอบสวนชั้นประทวน 3,500 นาย เพื่อช่วยเหลือพนักงานสอบสวน แบ่งเบาภาระของพนักงานสอบสวน จะได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ออำนวยความยุติธรรมอย่างมีคุณภาพ”