“บิ๊กโจ๊” นำประชาชนชาวตรังร่วมปลูกจิตสำนึก “จิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติ”

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ นำประชาชนชาวตรังร่วมปลูกจิตสำนึก “จิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติ” ณ จังหวัดตรัง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ 29 พ.ค.65 เวลา 15.00 น.พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ประธานในพิธีนำประชาชนชาวจังหวัดตรังเข้าร่วมในโครงการ “จิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยภายในงานมี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเอกชน ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา รวมกันกว่า 2500 คน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ พื้นที่หาดปากเมง หมู่ 4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง


พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรตินี้ ทางสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมชาวตรัง จัดโครงการดังกล่าวเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ตามพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา ผสานร่วมกับแนวคิดเรื่องจิตอาสา ประกอบกับวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มมาจากจิตสำนึกที่ดีที่ต้องการจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้กับจังหวัดตรัง ผสานกับหลักคิดที่ว่า เราทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นโครงการที่มีหลายภาคส่วนพร้อมใจกันเพื่อที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติ ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป


ผู้ช่วย ผบ.ตร. ยังกล่าวอีกว่า การดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งมีความยาวมากกว่า 1,000 กิโลเมตร เป็นกิจกรรมที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนไทย และมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจัง เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้กับลูกหลานสืบไป

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ บริเวณป่าชายเลน ได้แก่ ต้นโกงกาง ต้นแสมทะเล และปลูกต้นไม้ประดับริมถนน ได้แก่ต้นจิกทะเล ต้นโกสน รวมจำนวน 4,160 ต้น ปรับภูมิทัศน์และเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ลูกปูม้ากว่า 105 ล้านตัว ลูกกุ้งกุลาดำ 100,000 ตัว รวมทั้งแม่พันธ์ปลา แม่พันธ์ปูม้าและปูดำ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์ผืนป่า บนพื้นที่ป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติ