“ศอ.ปส.ตร.” เปิดปฎิบัติการเชิงรุก “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ฯปี 2565”

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 (เวลา 09.00 น.) ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์ อาคาร สทส.ตร. ชั้น 2 อาคาร 8 ตร. พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป.) ผอ.ศอ.ปส.ตร.เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช.(ช่วยเหลืองาน ปป.)รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน กับทุกหน่วยปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ในการดำเนินโครงการดำเนินงาน

พล.ต.อ. รอย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ใช้, ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด ยังขาดภูมิคุ้มกันทางใจ ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดให้มีการประชุมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ กับทุกหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ต้นแบบของสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1 – 9 จำนวน 1,483 หมู่บ้าน,ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ด้าน พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า จากนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยให้ถือว่าผู้เสพ คือ ผู้ป่วย เพื่อเป็นการลดอุปสงค์หรือจำนวนผู้ติดยาเสพติดในประเทศให้ลดลง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ  ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1 – 9 จำนวน 1,483 หมู่บ้าน,ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อลดจำนวน และทำให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดหมดไปจากชุมชน,หมู่บ้าน อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน            

โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง อีกทั้งยังถือเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ประกอบกับปัจจุบันการเสพยาเสพติดถือเป็น   การเจ็บป่วย โรคสมองติดยา ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น การบำบัดรักษาและการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดย่อมต้องพิจารณาหลายมิติแบบองค์รวม เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่า ผู้ใช้,ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด ยังขาดภูมิคุ้มกันทางใจ ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีโครงการฯ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

เพื่อให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ผ่านการบำบัดอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข ภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล เป็นไปตามหลักการสาธารณสุข  สิทธิมนุษยชน และเป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564

โดยมีกระบวนการตั้งแต่การค้นหาคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟู และติดตาม ดูแล ช่วยเหลือโดยกลไกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อเป็นสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564                  

จึงมีการจัดการประชุมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนขึ้นในวันนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องได้มาร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย              
ยาเสพติด พ.ศ.2564 เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้กับชุมชน,หมู่บ้านเป้าหมาย ในการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว”รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร.ป”กล่าว