วันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำ ครบรอบ 70 ปี

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 กองบังคับการตำรวจน้ำได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำ ครบรอบ 70 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ปีนี้ จึงต้องเลื่อนมาจัดพิธีในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

โดยมี พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจน้ำเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของหน่วยทั้งในปัจจุบันและอดีตเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังผู้แทนจากหน่วยราชการจากทั้งส่วนกลางและภายในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมพิธีมากมาย เช่น กองทัพเรือ,จังหวัดสมุทรปราการ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล,
กรมเจ้าท่า,โรงเรียนนายเรือ, องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางด้วน ,ผู้บริหาร บริษัท ยูซีไอมีเดีย จำกัด (Police TV) ฯลฯ

และเนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่กองบังคับการตำรวจน้ำ ครบรอบ 70 ปี ดังนั้นจึงมีความพิเศษมากกว่าทุกปี โดยกองบังคับการตำรวจน้ำได้จัดงานภายใต้แนวคิด “7 ทศวรรษสู่ 7 ความท้าทายแห่งอนาคต” เพื่อให้ผู้ที่ร่วมงานได้เข้าใจในบทบาทของกองบังคับการตำรวจน้ำในบริบทของสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยกองบังคับการตำรวจน้ำมีจุดยืนที่แน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เราพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมีความสุข สมกับปฏิธานที่ว่า “เราจะเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญ ด้านการปฏิบัติการทางเรือที่สมดุล ทันสมัย และเป็นที่รักของประชาชน”