70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองตำรวจสื่อสาร พร้อมใช้ “เครื่องหมายอาร์มประกอบเครื่องแบบกองตำรวจสื่อสาร”เป็นครั้้งแรก

(วันนี้) 12 พ.ค. 2565 กองตำรวจสื่อสาร จัดงาน 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองตำรวจสื่อสาร ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสาร ลาดโตนด ได้มีการจัดให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้หน้าอนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ผู้ก่อตั้งกองตำรวจสื่อสาร ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร ศูนย์ฝึกเทคนิคสื่อสาร ลาดตโนด โดยมี  พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , พล.ต.ท.ศิริพงษ์ ติมุล  ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติ,พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ รอง ผบช.สทส. รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ,พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ,รองผู้บัญชาการสำนักงบประมาณและการเงิน ,พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร, พล.ต.ต.ดุสกร ยุวนากร ผู้บังคับการอำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา, พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัดกองตำรวจสื่อสาร หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยภายในงานจัดให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้หน้าอนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ผู้ก่อตั้งกองตำรวจสื่อสาร ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร ศูนย์ฝึกเทคนิคสื่อสาร ลาดตโนด โดยมีหน่วยงานในสังกัดกองตำรวจสื่อสารและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการสื่อสารจากภาคเอกชนอีกด้วย

สำหรับในวันนี้ข้าราชการกองตำรวจสื่อสารเริ่มใช้ เครื่องหมายอาร์มประกอบเครื่องแบบกองตํารวจสื่อสารในวันแรก โดย พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร ได้ขออนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสั่งการให้ข้าราชการตำรวจสื่อสารออกแบบเครื่องหมายอาร์มประกอบเครื่องแบบกองตํารวจสื่อสาร

เครื่องหมายอาร์มประกอบเครื่องแบบกองตํารวจสื่อสาร ประกอบด้วย รูปฟันเฟืองผสมอิเล็กตรอนภายในมีเสากระจายสัญญาณ แสดงถึง การใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เพื่อปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนด้านการสื่อสาร

  • ดาวแปดแฉก 10 ดวง หน่วยงานใน กองตํารวจสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายการสื่อสาร 1-7 , กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่, กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
  • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศอันยิ่งใหญ่ ความเจริญรุ่งเรือง ความสุขและสันติภาพ
  • ไตรรงค์ สีของธงชาติไทย ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย สีทอง สติปัญญา ความสําเร็จ ความคิดสร้างสรรค์ สีน้ำเงิน ความมั่นคง ความมีระเบียบ ความจงรักภักดี

เครื่องหมายอาร์มประกอบเครื่องแบบกองตำรวจสื่อสาร ออกแบบโดย ส.ต.ต.ชนาทิช พรหมแสน ผบ.หมู่ ฝสส.3 สส.

สำหรับความเป็นมาของกองตำรวจสื่อสาร  เมื่อปี พ.ศ. 249  กรมตำรวจได้เริ่มนำเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารเข้ามาเพื่อใช้ในราชการ และได้ตั้งแผนกสื่อสาร เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีหน้าที่รับส่งข่าวระหว่างส่วนกลางกับ กองบังคับการตำรวจภูธรเขตตั้งแต่เขต 1-9 ในส่วนภูมิภาค

ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการก่อสร้างศูนย์การสื่อสาร และโรงซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารให้กับหน่วยตำรวจจำนวน 9 แห่ง โดยแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบตามเขตพื้นที่ของการแบ่งกองบังคับการตำรวจภูธรเขต 1-9 และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานส่วนราชการของกรมตำรวจมาจนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบัน ต่อมา ในปี พ.ศ.2495 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ให้กองการสื่อสารเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ พ.ศ.2503 ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการของกองการสื่อสาร กรมตำรวจใหม่ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ แบ่งเป็น 4 แผนกคือ (1)แผนกวิทยุ (2)แผนกโทรศัพท์ (3)แผนกโรงงาน (4)แผนกศูนย์การสื่อสาร ในระยะแรกกองการสื่อสาร มีหน่วยงานเฉพาะในส่วนกลางเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2540 มีภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านเครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่และบุคลากร โดยสนับสนุนเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ในระบบ VHF/FM เข้าแทนที่เครื่องรับส่งวิทยุ HF/FM และได้ทำการติดตั้งใช้ในหน่วยงานราชการตั้งแต่ระดับกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลงไป จนถึงระดับสายตรวจและตู้ยาม

ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการก่อสร้างศูนย์การสื่อสาร และโรงซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารให้กับหน่วยตำรวจจำนวน 9 แห่ง โดยแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบตามเขตพื้นที่ของการแบ่งกองบังคับการตำรวจภูธรเขต 1-9 และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานส่วนราชการของกรมตำรวจมาจนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบัน