ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงาน การละเมิดสิทธิแรงงานอันจะนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 5

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาพนักงานสอบสวนและทีมงานสหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองแรงงานแก่คนต่างด้าวและการป้องกันการละเมิดสิทธิจามกฎหมายแรงงานอันจะนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่5 เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป

วันนี้(9 พ.ค. 65) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. และในฐานะ รอง ผอ.ศพดส.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาพนักงานสอบสวนและทีมงานสหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองแรงงานแก่คนต่างด้าวและการป้องกันการละเมิดสิทธิตามกฎหมายแรงงานอันจะนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 – 13 พ.ค. 2565 พร้อมด้วย นายวรรณรัตน์  ศรีสุกใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน และ พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. เข้าร่วมพิธีเปิด


โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน มีการจัดอบรมทั้งหมด 5 รุ่น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยพบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว อันเนื่องมาจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ขาดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบการกระทำความผิด มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือ ทำให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพเพื่อให้มีความรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจตัวบทกฎหมาย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนาขึ้น โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งประกอบด้วยพนักงานสอบสวนระดับสารวัตรขึ้นไป และทีมงานสหวิชาชีพจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 120 คน วัตถุประสงค์ของโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานสอบสวนและทีมงานสหวิชาชีพผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องการคุ้มครองด้านแรงงาน แก่คนต่างด้าว และการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เป็นปัจจุบัน(UPDATE)  และยังมีการถอดบทเรียนที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าวและการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เป็นปัจจุบัน ระหว่างพนักงานสอบสวนและทีมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการประสานความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต และก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานอย่างยั่งยืน

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ เผยว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข จึงสนองนโยบายดังกล่าว จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ขึ้น เพื่อให้มีคณะทำงานติดตามปราบปรามเรื่องดังกล่าวชัดเจน และพบว่าอีกหนึ่งปัญหาที่พบ คือพนักงานสอบสวนยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่มาก เห็นได้จากสถิติการส่งรายงานการสอบสวนไปยังอัยการ พบว่าอัยการมีการสั่งไม่ฟ้องหลายคดี ซึ่งชี้ชัดได้ว่าพนักงานสอบสวนที่ถือเป็นต้นทางการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ต้องมีองค์ความรู้ และทำสำนวนอย่างรอบคอบรัดกุม อีกทั้งต้องรู้จัการทำงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานอื่น จึงต้องมีการจัดอบรมดังกล่าวขึ้น