6 พฤษภาคม 2565 วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 69

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีสดุดีและวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจและผู้ก่อตั้ง “ตำรวจตระเวนชายแดน”

เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครบรอบปีที่ 69 ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อรำลึกถึงพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ โดยมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจ ระดับผู้กำกับการทั่วประเทศร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีสักการะพระพุทธศรีประกายสิทธิ์ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ “สันติเทวชยมงคล” พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ และพิธีสงฆ์ตามธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ในปีพุทธศักราช 2496 ภายใต้สภาวะที่ประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่พยายามจะขยายอิทธิพลมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย ทำให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องมีมาตรการในการป้องกัน ครั้นจะมอบหมายให้หน่วยทหารดำเนินการก็ติดเงื่อนไขอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ที่ห้ามมิให้นำกำลังทหาร วางไว้ระยะ 25 กิโลเมตรจากแนวชายแดน หากใช้กำลังตำรวจภูธรก็มีไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตอนในของประเทศ รัฐบาลและกรมตำรวจ โดยพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น จึงจัดตั้ง “ตำรวจตระเวนชายแดน” ขึ้นมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะ รวมถึงดำเนินการตามนโยบายของทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคมเพื่อความมั่นคงของชาติ


โดยปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน เพื่อให้พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงได้รับการดูแล รักษาความปลอดภัย ประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน เพื่อความมั่นคงของประเทศ และเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนสืบไป