“รอง ผบ.ตร.(ปป.)” วางมาตราการเข้ม เตรียมความพร้อมเพื่อป้องอาชญากรรม ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว

เมื่อวันอังคารที่ 5 เม.ย.2565 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร สทส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป)และผอ.ศปป.ตร. เป็นประธานประชุมติดตามขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปราม และมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 2) พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 3)พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 5) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช.(ช่วยเหลืองาน ปป) ผู้แทนหน่วย สยศ.ตร., ส., สทส., รร.นรต., สพฐ.ตร., พตร.(สบ8) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น Clubhouse โดยมีหน่วยงาน ผู้บังคัญบัญชาเข้าร่วม ดังนี้ รอง ผบช. น., ภ.1-9, ก., ปส., ทท., สตม., สอท., ตชด., รอง ผบก., หน.สน.,สภ. ที่รับผิดชอบงาน ปป รอง ผกก.ป., สวป., หน.ชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village , ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ของ สภ., ตำรวจชุดปฏิบัติ RTP Cyber Village

โดย พล.ต.อ.รอย ได้เปิดเผยว่าวันนี้ได้แจ้งกำชับในที่ประชุมให้ หน่วยปฎิบัติด้านป้องกันปราบปราม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)ทุกหน่วยปฎิบัติดังนี้

  1. ผบ.ตร.ได้สั่งการให้จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติสายงานป้องกันปราบปราม ระดับ รอง ผกก. – สว. จำนวน 5 รุ่น เสร็จสิ้นแล้ว กำชับหน่วย น. ภ.1-9 นำผลที่ได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้กับกำลังพลของหน่วยให้เสร็จสิ้นภายใน 15 มิ.ย.65 โดยจะมีการตรวจสอบประเมินผลการฝึกภายในเดือน ก.ค.65 และ ผบ.ตร. ได้ให้ ศปป.ตร. จัดทำคู่มือการปฏิบัติ (SOP) อยู่ในแอพพลิเคชั่นงานป้องกันปราบปราม KMPP ซึ่งสามารถดาวน์โหลด และศึกษาได้ด้วยตนเองอยู่ใน app แทนใจ ของ ตร.
  2. จากการตรวจสอบเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ ในระบบ ของ ตร.กำชับให้ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ รายละเอียดว่าเหตุเกิดที่ใด เช่นธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ สถานที่เกิดเหตุ และพฤติการณ์รายละเอียด เพื่อตรวจสอบได้และเพื่อการวางแผนการป้องกัน
  3. กำชับให้เข้มงวดกวดขันจับกุมสถานบริการที่กระทำผิดอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบมีการปล่อยปละละเลย จะพิจารณาข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง ตร. ที่ 234 /2558 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2558
  4. ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007.22/1572 ลงวันที่ 31 พ.ค.64 เรื่องกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งมีรายละเอียดในการปฏิบัติของจุดตรวจ เช่นต้องขออนุญาตผ่านระบบ TPCC ทุกครั้ง อุปกรณ์ที่ต้องใช้ เช่น กล้อง CCTV, Body Camera, แผงไฟ, ป้ายแจ้งเตือน ฯ ต้องมีครบถ้วน และให้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติสายงานป้องกันปราบปรามปีงบประมาณ 2564 และ 2565 มาใช้ในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
  5. ให้ทุกหน่วยจัดทำแผนเผชิญเหตุการเข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล และทำการฝึกซักซ้อม ตามรูปแบบที่ได้รับการฝึกอบรมฯ โดยให้มีความพร้อมฯในการปฏิบัติ
  6. ทุกพื้นที่จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาล “สงกรานต์ 2565” ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ ศบค.กำหนด และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
  7. การอบรมปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัดเป็นสิ่งที่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับการ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามต้องลงไปดู ควบคุมการปฏิบัติ การส่งมอบข้อมูลอาชญากรรม เหตุต่างๆที่เกิดขึ้น และตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานของ สายตรวจ
  8. งานป้องกันปราบปรามเป็นงานที่มีข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติเป็นกำลังพลกว่า 50% ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉะนั้นการขับเคลื่อนงานส่วนใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายป้องกันปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการจัดหา สนับสนุน งบประมาณ อุปกรณ์ในการทำงานต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบัติ หากมีข้อสงสัย ไม่เข้าใจ ให้ทำการสอบถามข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน ให้ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน และพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ โดย ผบ.ตร. ท่านได้ทำการสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับทุกหน่วย ทุกคน ทั้งได้สั่งการให้จัดหาอุปกรณ์ประจำกาย ,ประจำรถสายตรวจ ,ประจำหน่วย เพื่อสร้างความพร้อมให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ “รอง ผบ.ตร.(ปป.) กล่าว”