นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานการในพิธีเปิดโครงการ “Money Management & Investment”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Money Management & Investment” โดยโครงการนี้ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด จึงมีนโยบายให้ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็นกลุ่มนักเรียนนายสิบตำรวจ ซึ่งกำลังจะเข้าสู่วัยเริ่มต้นการทำงาน ให้ได้รับความรู้ด้านการบริหารการเงิน การออม การลงทุน และแนะแนวทางการดำเนินชีวิตในอาชีพตำรวจ จำนวน 700 นาย โดยมีการอบรมภายในห้องประชุมรอดบางยาง ตำรวจภูธรภาค 2 (Onsite) จำนวน 75 นาย อบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) ณ ห้องเรียนออนไลน์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 625 นาย

โดยมีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ดังนี้

  1. คุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. คุณทิวา ชินธาดาพงศ์ (เซียนมี่) ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
  3. ดาบตำรวจ จิณณะ สอนอุ่น
  4. คุณชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่นักเรียน นายสิบตำรวจ ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุล รอง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ รอง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ รอง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.อิทธิพร โพธิ์ทอง รอง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7 ปฏิบัติราชการ ภ.2, พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.2, พล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ ผบก.อก.ภ.2, พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผบก.ศฝร.ภ.2, คุณรมย์นลิน อินพิทักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 และข้าราชการตำรวจภูธรภาค 2 ทุกนาย เพื่อเป็นการวางรากฐานในการบริหารการเงินในชีวิตการ รับราชการตำรวจและขจัดปัญหาหนี้สินในชีวิตการรับราชการในระยะยาวต่อไป