พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ตรวจเยี่ยม สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 เวลาประมาณ 14.00 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.สทิงพระ จว.สงขลา โดยเน้นย้ำกำชับแนวทางปฎิบัติว่าพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ฝากความระลึกถึงและมีความห่วงใยกำลังพลและครอบครัวทุกนาย จึงได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบสภาพความเป็นอยู่และรับฟังปัญหา อุปสรรค ตลอดจนคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนและพัฒนางานของ ตร. ต่อไป

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ได้กล่าวถึงการทำงานของผู้ปฏิบัติในสถานีตำรวจภูธรว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนงานตำรวจ เพราะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของประชาชนมากำหนดทิศทางการทำงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือสร้างเครือข่ายการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ ทั้งนี้เพราะ ตำรวจจะทำงานโดยลำพังมิได้ หากปราศจากความร่วมมือจากประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนแล้ว การทำงานของตำรวจก็จะล้มเหลว

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ยังกล่าวอีกว่า ขอให้กำลังพลทุกนาย ยึดมั่นในหลักกฎหมายและปฏิบัติตามนโยบายแผนปฏิบัติราชการ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และจะต้องรักษาวินัย และความประพฤติให้เรียบร้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่ประชาชน โดยจะต้องระลึกเสมอว่าตำรวจคือ สัญลักษณ์ของความปลอดภัย โดยเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะต้องร่วมปฏิบัติงานเคียงข้างผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งจะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาขวัญกำลังใจ และสวัสดิการกำลังพลอย่างใกล้ชิด อย่าให้บกพร่อง และหมั่นฝึกฝน ทบทวนยุทธวิธีตำรวจอย่างสม่ำเสมอ และใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน อย่าตกอยู่ในความประมาท เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้