ตำรวจ ปอศ. ทลายเครือข่ายพนักงานทุจริตบริษัทมหาชน

จากกรณีที่ กองกํากับการ 6 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ (กก.3 บก.ปอศ.) ได้รับคําร้องทุกข์ของนายวัชรพงษ์ ไชยเจริญ ผู้รับมอบอํานาจจากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขอให้ดําเนินคดีต่อนายศิรสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) พนักงานบริษัทฯ ตําแหน่งวิศวกรฝ่ายขายโครงการ (Project Sale Engineer) กับพวก ในความผิดฐานเป็นบุคคลผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของบริษัท กระทําการแสวงหา ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการเสียหายแก่บริษัทมหาชน และเป็น บุคคลผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของบริษัท กระทําการหรือยินยอมให้กระทําการปลอมเอกสารของบริษัท มหาชนเพื่อลวงให้บริษัทมหาชน หรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้ ลักทรัพย์นายจ้างและรับของโจร ตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และประมวลกฎหมายอาญา ในเบื้องต้นมีมูลค่าความเสียหายกว่า 6.2 ล้าน บาท นั้น

ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.พัฒนา ฉายาวัฒน์ รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.จักรกริช เสริบุตร ผกก.3 บก.ปอศ., พ.ต.ท.วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย และ พ.ต.ท.ปัญญาวุฒิ แสนทวีสุข รอง ผกก.3 บก.ปอศ. ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการที่ 1 นําโดย พ.ต.ท.ชวลิต น้ําใจสัตย์ สว.กก.3 บก.ปอศ. พร้อมพวก ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวนหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา ความผิดในลักษณะข้างต้น ซึ่งจากการนําหมายค้นศาลอาญา เข้าตรวจสอบสถานที่พักของขายศิรสิทธิ์ฯ ซึ่งอยู่ใน ย่านรัชดาภิเษก พบว่านายศิรสิทธิ์ฯ อดีตพนักงานบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จะกระทํา การทุจริตต่อบริษัทฯ โดยแสดงตนเป็นลูกค้าและส่งข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าให้แก่บริษัท เพื่อรับเอกสารนําไปเบิกจ่าย สินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า และนําออกจําหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยได้นําเงินจาก การจําหน่ายสินค้า มาใช้จ่ายส่วนตัวและเล่นการพนันออนไลน์ โดยได้ขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมกระทําความผิดใน ขบวนการดังกล่าว จนพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งนําสินค้าไปพักไว้ใน บ้านพักของนายสุวพัชรฯ พ่อค้าคนกลาง ในพื้นที่ย่านบางแค จึงได้นําหมายค้นศาลอาญาธนบุรี เข้าตรวจค้น สถานที่ดังกล่าว พบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอาทิ บิลเงินสด สินค้าประเภทสายนําสัญญาณสําหรับเชื่อมต่อ อุปกรณ์ระบบเน็ตเวิร์ค และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานนําส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กองกํากับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในคดีความผิดที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด และนิติบุคคลประเภท ต่าง ๆ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลและดําเนินการอย่างรวดเร็ว ตามนโยบาย ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยขอแจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจคนกลางรับซื้อ สินค้าเพื่อจัดจําหน่ายต่อ ควรตรวจสอบที่มาของสินค้า ความน่าเชื่อถือของผู้ขาย หลักฐานการซื้อขายรวมถึง เอกสารเกี่ยวกับการชําระภาษี หลักฐานการโอนเงิน เป็นสิ่งสําคัญที่ควรจะเก็บไว้เป็นข้อมูลหลักฐาน เพื่อป้องกัน ปัญหาในอนาคต กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 237 7535