พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 รับโล่เกียรติคุณ บุคคลต้นแบบรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่

24 กุมภาพันธ์ 2565 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ้ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เครือข่ายพระสงฆ์ องค์กรด้านการศึกษา แรงงาน ศิลปินดารามูลนิธิ มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า937 องค์กร ที่ช่วยกันรณรงค์คุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ สมาพันธ์เครือข่ายฯแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้จัด “มหกรรมวิชาการฟ้าใสและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา18.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕0ปี แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นบุคคลที่สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างจริงจัง ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “สถานีตำรวจปลอดบุหรี่” เป็นต้นแบบของสถานีตำรวจส่งเสริมสุขภาพทั่วภาค 5 อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีผลงานการรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเป็นที่ประจักษ์ ดังนั้นสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จึงได้มอบรับโล่เกียรติคุณบุคคลต้นแบบรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ ให้กับ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เพื่อเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและรณรงค์ดังกล่าว อันส่งผลให้ข้าราชการตำรวจตลอดจนครอบครัวปลอดภัยจากพิษบุหรี่