งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ ๖๔ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ ๖๔ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมงานฯ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าเตรียมทหารทุกรุ่น และเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว รวมถึงศิษย์เก่าที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งจะได้รับรางวัลจักรดาวสดุดีโดยมีทายาทเป็นผู้รับรางวัลแทน

สำหรับ “รางวัลเกียรติยศจักรดาว” ถือเป็นการเชิดชูและยกย่องศิษย์เก่าเตรียมทหารที่มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบัน โดยในปีนี้มีศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ดังนี้

รางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ ท่าน
๑. พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๙ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาขาการจัดการและการศึกษา
๒. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
๓. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ ปลัดกระทรวงกลาโหม สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
๔. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
๕. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ ผู้บัญชาการทหารเรือ สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
๖. พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
๗. พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
๘. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
๙. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
๑๐. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
๑๑. พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑ รองเสนาธิการทหาร สาขาการทหาร
๑๒. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๒ ผู้บัญชาการทหารบก สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
๑๓. นาวาอากาศเอก ภราดร คุ้มทรัพย์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๔ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ สาขาพัฒนาสังคม
๑๔. พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๖ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ สาขาการทหาร
๑๕. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๘ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สาขาการเมืองและการบริหารรัฐกิจ
๑๖. พันเอก หาญพล เพชรม่วง นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๓๒ รองผู้อำนวยการกองข่าว กองทัพภาคที่ ๔ สาขาการทหาร

รางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยการสรรหา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗ ท่าน
๑. พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๖ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
๒. พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๘ ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สาขาพัฒนาสังคม
๓. พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๙ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาขาการทหาร
๔. พลเอก ธรรมนูญ วิถี นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๒ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก สาขาการทหาร
๕. พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๕ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ สาขาการทหาร
๖. นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ธนากร พีระพันธุ์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๗ รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สาขาการศึกษา
๗. นาวาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินัย มุ่งสันติสุข นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๓๔ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด สาขาการวิจัย

สำหรับศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้รับ “รางวัลจักรดาวสดุดี” มีจำนวน ๑ นาย ได้แก่ พลตรี กิตติคุณ เจริญ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๔๘ โดยมี คุณ สุภาภรณ์ เจริญ (ภรรยา) เป็นผู้รับรางวัลแทน

การจัดงานฯ ในปีนี้ ได้ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานฯ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ, พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕, พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหารของผู้แทนศิษย์เก่าทุกรุ่น, พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์, พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดีแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่นประจำปี ๒๕๖๕


กองประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหาร
๒๗ มกราคม ๒๕๖๕