พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชุมบูรณาการกับกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า จากกรณีอุบัติเหตุทางถนน รถจักรยานยนต์ชนแพทย์หญิงเสียชีวิตบริเวณทางม้าลาย ถนนพญาไท เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 นั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (หรือ นปถ.) จึงได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดขับเคลื่อนมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางข้าม (ทางม้าลาย) ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2562 โดยให้เชิญ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้มอบหมายให้ ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันศุกร์ที่ 28 ม.ค.65 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการให้มีประสิทธิภาพ และหารือถึงสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม

พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ ให้ข้อมูลว่า ตร. ได้เคยกำหนดมาตรการเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะของทางข้าม (ทางม้าลาย) ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตรฯ มาตั้งแต่ พ.ศ.2562 ซึ่งในครั้งนั้น ได้มีการสำรวจเส้นทางข้ามไว้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ขณะนี้ ข้อมูลบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน จึงจะให้สำรวจเส้นทางข้ามทั่วประเทศใหม่อีกครั้ง เส้นทางข้ามที่ไม่สอดคล้องกับหลักวิศวกรรมจราจรให้ปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน /หรือปรับย้ายจุดให้เหมาะสม /หรือพิจารณายกเลิก แล้วแต่กรณี ส่วนเส้นทางข้ามที่ยังใช้งานอยู่ ต้องมีการปรับปรุงสภาพให้เห็นเครื่องหมายได้ชัดเจน ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเท้า สัญญาณไฟกะพริบ ป้ายเตือน ติดตั้งคันชะลอความเร็ว รวมถึงกล้อง CCTV ซึ่งในการดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้ ต้องดำเนินการร่วมกันระหว่าง ตำรวจ ท้องถิ่น และหน่วยงานเจ้าของถนน เพื่อให้กลไกต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับเส้นทางข้ามที่เกิดเหตุถนนพญาไท ได้สั่งการให้ บช.น. ตรวจสอบและพิจารณาถึงความสอดคล้องกับหลักวิศวกรรมจราจรไว้แล้ว หากปรากฎว่าสภาพของเส้นทางข้ามไม่เหมาะสม ก็ให้พิจารณายกเลิกเส้นทางข้ามดังกล่าว

ในประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนั้น พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ ให้ข้อมูลว่า ตร.ได้เสนอแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หรือฉบับที่ 13) โดยเสนอแก้ไขเพิ่มอัตราโทษปรับขั้นสูงของความผิดตามกฎหมายจราจรโดยเฉพาะข้อหาที่อาจก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เสนอปรับเพิ่มจากโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นปรับไม่เกิน 4,000 บาท เช่น ฝ่าไฟแดง ขับรถเร็ว รวมถึงข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรเส้นทางข้าม (ทางม้าลาย) ด้วยซึ่งร่างกฎหมาย ได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการร่วมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว คาดว่า จะประกาศเป็นกฎหมายได้ภายในเดือน มี.ค.65 นี้ และจะมีผลบังคับใช้ประมาณ ก.ค.65 ต่อไป

นอกจากนั้น ตร. ยังได้ผลักดันมาตรการระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ และมาตรการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสำหรับผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรและไม่ชำระค่าปรับตามกฎหมาย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งการทำผิดข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรเส้นทางข้าม (ทางม้าลาย) เป็นข้อหาที่กำหนดให้มีการตัดคะแนนไว้ด้วย โดย ตร. จะได้หารือกับกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก เพื่อเร่งรัดบังคับใช้มาตรการตัดคะแนนและมาตรการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีดังกล่าว โดยเร็วต่อไป