สาร ของ พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2565

สาร ของ พลตํารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

เพื่อนข้าราชการตํารวจที่รัก

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่เวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมขอถือโอกาสส่งความปรารถนาดี มายังเพื่อนข้าราชการตํารวจทุกท่าน

ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ประชาชนชาวไทยต้องเผชิญกับภาวะท้าทายใหม่ๆ ของโลกร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีซึ่งส่งผลถึงปัญหา อาชญากรรมในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยอาชญากรรมทางโลกออนไลน์ การล่อลวง การฉ้อโกงโดยใช้สื่อสังคม ออนไลน์ รวมถึงปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม เช่น ปัญหาการกระทําความผิด ของเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในปีที่ผ่านมาและปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่กําลังจะมาถึงปัญหาความท้าทายเหล่านี้ ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและ มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ ความรวดเร็ว และรูปแบบที่หลากหลาย การที่จะสามารถจัดการกับความท้าทาย เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการตํารวจจําเป็นต้องปรับตัว ปรับกระบวนคิดและพัฒนาองค์ความรู้ปรับเปลี่ยน กระบวนการปฏิบัติงานให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงความท้าทายใหม่ๆ ที่กําลังจะตามมา ซึ่งการยอมรับความเปลี่ยนแปลง ความทุ่มเท ความเสียสละ ความยึดมั่นในอุดมคติตํารวจล้วนเป็นปัจจัยสําคัญ ในการนําพาองค์กรของเราให้ประสบความสําเร็จ และเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน

ผมขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนข้าราชการตํารวจทุกท่านในการทําภารกิจสําคัญนี้ร่วมกันซึ่งผมก็เชื่อมั่นว่า พวกเรา จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการได้เป็นอย่างดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน

เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๕ ผมขออัญเชิญอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนข้าราชการตํารวจทุกท่านรวมถึงครอบครัว ประสบแต่สิ่ง อันเป็นมงคล มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้สําเร็จลุล่วง สมดังความมุ่งหมายของสังคมและประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกประการ