ตำรวจจังหวัดตราดขอชี้แจง!! เรื่องงบประมาณซ่อมแซมบ้านพัก

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ชี้แจงกรณีข่าวที่ปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์ “กรณีโรงพัก นึงใน ภ.2 ภ.จว.ตราด มีงบทำบ้านพักมาให้ 490,000 บาท ทำได้แค่หลังคาบ้านพักด้านหน้ากับประตู 3 บานงบเกือบ 500,000 ทำได้เท่านี้หรอครับ รบกวนพี่ช่วยเป็นกระบอกเสียงถามทางให้ด้วยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น “


การของบประมาณในการซ่อมแซม จะต้องมีการประมาณราคาโดยช่างโยธาธิการ หรือวิศวกร ทั้งนี้แต่ละหน่วยจะขอความอนุเคราะห์ช่างจากเทศบาล หรือ อบต.หรือ โยธาธิการและผังเมืองตราด ในการประมาณราคา โดยทำมาในรูปแบบ ปร.4 ปร.5


ซึ่งจากการตรวจสอบของตำรวจภูธรจังหวัดตราด จึงขอชี้แจงได้นี้ รายการซ่อมแซมที่เข้าข่ายตามที่กล่าวอ้างมี 2 โครงการ โครงการหนึ่งได้มีการซ่อมแซมและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว มีการทำครบตามแบบรูปรายการตามแบบ ปร.4 ที่ช่างโยธาได้สำรวจความเสียหายไว้และได้งบประมาณมาซ่อมแซม ส่วนอีก 1 โครงการ ยังอยู่ระหว่างซ่อมแซมในระยะเวลาสัญญา ยังไม่มีการส่งมอบงานเพื่อขอเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใด

ดังนั้นการซ่อมแซมย่อมยังดำเนินการไม่ครบทุกรายการ หากเมื่อใดงานเสร็จสิ้นและผู้รับจ้างมีการส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับงานที่สถานีตำรวจแห่งนั้น ๆ ได้แต่งตั้งไว้จะต้องตรวจสอบเนื้องานว่าผู้รับจ้างได้ทำครบทุกรายการตามแบบ ปร.4 หรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีการซ่อมแซมไม่ครบทุกรายการ คณะกรรมการตรวจรับงานย่อมไม่ตรวจรับงาน และไม่ขอเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดตราดก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงานการซ่อมแซมไว้ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นหากงานที่ส่งมอบทำไม่ครบถ้วน ย่อมไม่สามารถทำการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างแน่นอน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ทีมข่าว จ.ตราด รายงาน