โฆษก สพฐ.ตร. เผย นักรบเสื้อฟ้า ตร.ใช้วิทยาการใหม่ตรวจพิสูจน์ฯ ISO:IEC เทียบเท่าตามมาตราฐานโลก

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2564 ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สพฐ.ตร.)พล.ต.ต.วาที  อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ.,โฆษก สพฐ.ตร. เปิดเผยว่า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ มุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานของการตรวจพิสูจน์ คงไว้ซึ่งจรรณยาบรรณวิชาชีพการทำงานของตำรวจถือเป็นด่านแรกของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีหน้าที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน การตัดสินของศาลขึ้นอยู่กับความหนักแน่นและน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน ทั้งจากพยานบุคคล พยานแวดล้อม วัตถุพยาน โดยเฉพาะหลักฐานทาง นิติวิทยาศาสตร์” ถือว่าเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ พิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

“สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ หรือ สพฐ.ตร. นับเป็นหน่วยงานสำคัญในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจพิสูจน์ สนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยใช้วิทยาการสมัยใหม่ในการตรวจหาและเพิ่มน้ำหนักพยานหลักฐานในทางคดีให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรฐาน ISO:IEC (International Organization for standardization)ถือเป็นการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ และการรับรองการปฏิบัติงานในสาขาที่มีการร้องขอ เป็นระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง มีความน่าเชื่อถือ ระดับโลก

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจึงมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานดังกล่าวและเพิ่มความเชื่อมั่นในผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ของหน่วยจึงมีนโยบายให้“นักรบเสื้อฟ้า”ทุกนาย มุ่งมั่นการทำงาน สู่มาตรฐานของการตรวจพิสูจน์ เน้นย้ำ ยึดถือจรรณยาบรรณวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในต้นสายของกระบวนการยุติธรรม                                      
พล.ต.ต.วาที เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ บก.สฝจ.เอง
ก็พร้อมขานรับนโยบาย เร่งดำเนินการวางแนวทางการจัดฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์หลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ ตร.กำหนดพัฒนานักวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถ เท่าทันกับสถานการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณอันดีงาม รวมไปถึงจัดฝึกอบรมตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สร้างมาตรฐานด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ และห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับในกระบวนการยุติธรรม
 
 
ปัจจุบันกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 ได้รับการรับรองระบบงานมาตรฐาน ISO/IEC 17020 ตั้งแต่ปี 2561 ในขอบข่ายการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกี่ยวกับชีวิต และคดีเกี่ยวกับระเบิด ซึ่งทุกหน่วยยังคงมาตรฐานนี้ไว้ โดยมีการตรวจติดตามคุณภาพทั้งภายในหน่วยงาน และการตรวจติดตามคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อย่างต่อเนื่องทุกปี ล่าสุด               สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ไม่หยุดพัฒนางานทุกด้านให้ได้มาตรฐาน

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือห้องปฏิบัติการ เพื่อขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 มุ่งมั่นพัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์เพื่อให้ความจริงปรากฏและเป็นที่ยอมรับของประชาชนต่อไป”โฆษก สพฐ. กล่าว”