สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการ และผู้บังคับการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และ ผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน ให้นำไปพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 64


วันที่ 25 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ. วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เกียรติในการบรรยายพิเศษแก่ข้าราชการตำรวจระดับผู้นำหน่วยที่เข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ “ทิศทางตำรวจยุคใหม่” อีกด้วย
โครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำหน่วยได้รับทราบถึงนโยบายและทิศทางการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำหน่วยได้รายงานปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ทราบ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สู่ระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร อยู่ตลอดเวลา


สำหรับหัวข้อการบรรยายพิเศษในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในการเป็นผู้บรรยายพิเศษหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้


 วันที่ 25 ต.ค. 64 มีการบรรยาย

 • หัวข้อ “อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานจราจร” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท. ปรีชา เจริญสหายานนท์
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • หัวข้อ “การบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน/ การป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร
 • หัวข้อ “การป้องกันปราปรามหนี้นอกระบบ” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา
  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร
  26 ต.ค. 64 มีการบรรยาย
 • หัวข้อ “จเรตำรวจในยุค Disruption” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
  จเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร
 • หัวข้อ “การสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงและข่าวปลอม (Fake News)” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร
 • หัวข้อ “การป้องกันปราปบรามเพื่อความสงบสุขของสังคม (ยาเสพติด(ชุมชนยั่งยืน)/
  ค้ามนุษย์/ พื้นที่ปลอดภัย (Safety zone)/ Cyber Village) บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์
  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร
  27 ต.ค. 64 มีการบรรยาย
 • หัวข้อ “ประสบการณ์งานสืบสวน” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์
  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • หัวข้อ “หนี้สินตำรวจควรแก้อย่างไรให้ถูกทาง” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.ท. ปรีชา
  เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร
 • หัวข้อ “ผู้นำแบบไหนที่องค์กรต้องการ (การสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา/ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร/ การพัฒนางานอำนวยการและเทคโนโลยี/ การบริหารที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตร./ แอปพลิเคชันแทนใจ/ Personnel blueprint&career path)” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  ทั้งนี้ การดำเนินงานในการจัดการสัมมนาฯ ได้ยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด และมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ทุกคนก่อนเข้าร่วมการสัมมนาฯ พร้อมจัดสถานที่ให้เหมาะสม โดยยึดหลักด้านสาธารณสุข ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง รวมถึงมีการตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่การจัดงาน