สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านจราจรช่วงวันหยุดราชการพิเศษประจำปี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกด้านจราจรช่วงวันหยุดยาว โดยย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และยึดหลักการปฏิบัติตามความ
ในประกาศฯ มาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อย่างเคร่งครัด

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล  กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า
ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงการเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2564 และการประกาศวันหยุดประจำภูมิภาค (ภาคกลาง) โดยได้กำหนดให้วันที่ 22-24 ต.ค. 64 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับในส่วนของภาคกลางได้มีการประกาศเพิ่มวันหยุดประจำภูมิภาคเพิ่มอีก 1 วัน คือ วันที่ 21 ต.ค. 64 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ทั้งนี้

เนื่องจาก เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัด เพื่อกลับภูมิลำเนา หรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญ และห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงสั่งการไปยังทุกหน่วยในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมความพร้อมในการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ในช่วงวันหยุดราชการติดต่อกัน และให้จัดสายตรวจในการดูแลความปลอดภัยบ้านที่อยู่อาศัยและ
สถานประกอบการต่าง ๆ ที่ปิดทำการ เพื่อป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ พี่น้องประชาชน เพื่อปฏิบัติตนตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35)  รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยานพาหนะที่ใช้สำหรับเดินทาง การตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง เนื่องจากในบางพื้นที่ยังมีปัญหาท้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจร รวมถึงการดูแลสุขภาพของผู้ที่จะเดินทาง โดยเฉพาะคนขับ ควรมีการพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ หรือโดยสาร ตลอดการเดินทาง อีกทั้งเน้นย้ำในการปฏิบัติตนตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด          

ทั้งนี้ สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด รวมทั้งเหตุ บุคคลและวัตถุต้องสงสัย หรือต้องการขอความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ โดยแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือทางหมายเลขสายด่วน 191
สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามเส้นทางการจราจรสามารถสอบถามมายังสายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง