ครบรอบ 61 ปี วันสถาปนากองบังคับการตำรวจทางหลวง เดินหน้ายึดแนวทางปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนเชื่อถือและศรัทธา

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผบก.ทล., พร้อมด้วย พ.ต.อ.วัฒนา แก้วดวงเทียน รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.ชาคริต มงคลศรี รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.จตุพล เร่งถนอมทรัพย์ รอง ผบก.ทล. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทางหลวง ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กองบังคับการตำรวจทางหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการตำรวจทางหลวง ครบรอบปีที่ 61

โดย ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า บก.ทล.ได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมทางหลวงและกรมตำรวจในขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและให้บริการพี่น้องประชาชน ผู้ใช้ทางหลวง รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมในหน้าที่ตำรวจ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี เป็นเหตุให้เราต้องกำหนดเป้าหมาย บทบาท และแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ เชื่อถือ ศรัทธา

พร้อมกันนี้ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ยังได้ประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น จำนวน 8 นาย 2.ด้านจราจรดีเด่น จำนวน 5 นาย 3.ด้านบริการและมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น จำนวน 6 นาย 4.ด้านอำนวยการและสนับสนุนดีเด่น จำนวน 15 นาย 5.ด้านสอบสวนดีเด่น จำนวน 2 นาย 6.ด้านการพัฒนา (สถานที่ทำการ) ดีเด่น จำนวน 5 แห่ง และ 7.หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงดีเด่น จำนวน 6 หน่วย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจทางหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละมาโดยตลอด

ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้ก่อตั้งขึ้นเนื่องจาก กระทรวงคมนาคม ได้เสนอโครงการจัดตั้ง กองตำรวจทางหลวงขึ้นในกรมทางหลวงแผ่นดิน เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรในทางหลวง เนื่องจากกิจการทางหลวงแผ่นดินเจริญก้าวหน้ากว้างขวางไปเป็นอันมาก มีประชาชนใช้ยวดยาน เป็นพาหนะสัญจรและขนส่งสินค้าไปมาบนทางหลวงมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ การจราจรไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร เป็นเหตุให้เกิดอุปัทวะเหตุ เป็นอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายแก่ประชาชนผู้ใช้ยวดยานอยู่เสมอๆ และนอกจากนั้นยังเกิดอาชญากรรมร้ายแรงบนทางหลวงอยู่เนือง ๆ และทางหลวงถูกทำให้ชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ เพราะขาดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล จึงมีบัญชาให้ กรมตำรวจ กำหนดให้มีตำรวจทางหลวงขึ้น ในพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ กรมตำรวจ พ.ศ.2503 มีฐานะเป็นกองบังคับการ เรียกชื่อว่า “ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ”