รองโฆษกแนะนำ 2 เพจ “วิกฤติความรุนแรง วิกฤติความเครียด” ดูแลสุขภาพจิต พร้อมให้คำปรึกษาออนไลน์

รองโฆษกแนะนำ 2 เพจ ” วิกฤติความรุนแรง วิกฤติความเครียด ” ให้คำปรึกษา เสริมทีมสหวิชาชีพดูแลสุขภาพจิต พร้อมให้คำปรึกษาออนไลน์ พร้อมแนะนำช่องทางช่วยเหลือให้คำปรึกษาอีกหลายหน่วยงานเพื่อช่วยให้คำปรึกษากับประชาชนในสถานการณ์โควิด-19


วันที่ 22 ก.ค.2564 พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)ที่กำลังแพร่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆแก่พี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของชีวิตความเป็นอยู่และสภาพจิตใจที่อาจเกิดภาวะความเครียดสะสมเรื้อรังจนนำไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือมีอาการของโรคซึมเศร้ารวมถึงในบางครั้งก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะการกระทำต่อเด็กและสตรี


พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวต่อไปว่า โครงการ ” Depress We Care ซึมเศร้าเราใส่ใจ ” เริ่มดำเนินการ ในปีพ.ศ2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเครียด ภาวะซึมเศร้า รวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ผ่านเพจ เฟซบุ๊ก จำนวน 2 เพจ ที่ชื่อว่า ” Depress We Care ซึมเศร้าเราใส่ใจ “ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิต และ “ Because We Care ” ให้คำปรึกษาในด้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและผู้ที่ถูกกระทำรุนแรง ซึ่งที่ผ่านมามีสถิติจำนวนผู้ขอรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนและ Inbox ของ Facebook Page ( ณ 30 เมษายน 2564) ดังนี้


• ปี 2561 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 728 ครั้ง ผ่านระบบ Inbox จำนวน 308 ครั้ง และช่องทางสายด่วน จำนวน 420 ครั้ง
• ปี 2562 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 1,499 ครั้ง ผ่านระบบ Inbox จำนวน 645 ครั้ง และช่องทางสายด่วน จำนวน 854 ครั้ง
• ปี 2563 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 1,321 ครั้ง ผ่านระบบ Inbox จำนวน 335 ครั้ง และช่องทางสายด่วน จำนวน 986 ครั้ง
• ปี 2564 (1 ม.ค. – 30 เม.ย.) มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 647 ครั้ง ผ่านระบบ Inbox จำนวน 131 ครั้ง และช่องทางสายด่วน จำนวน 515 ครั้ง
โดยสรุปการให้คำปรึกษารวมทั้งสิ้น 4,195 ครั้ง ผ่านช่องทาง Inbox Page Facebook รวม 1,419 ครั้ง และช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต รวม 2,774 ครั้ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและมีความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนและข้าราชการตำรวจที่อาจเกิดความเครียดสะสมในเรื่องต่างๆอย่างไม่รู้ตัวจึงได้มีการกำชับไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนเร่งให้ความช่วยเหลือกำลังพลตามความเหมาะสม


ทั้งนี้พี่น้องประชาชนหรือข้าราชการตำรวจรายใดสงสัยว่าตนเองมีความเครียดสามารถทดสอบประเมินความเครียดและอาการด้านสุขภาพจิตผ่านทางเว็บไซต์ https://checkin.dmh.go.th/ หรือhttp://www.policehospital.org/content/01_depress_st5.php และหากท่านใดต้องการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับความเครียดหรือภาวะซึมเศร้า แนวทางในการดูแลสภาพจิตใจของตนเองหรือคนใกล้ชิด สามารถขอรับคำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันปรึกษาสุขภาพจิตต่างๆ ได้ฟรี อาทิ Mental Health Check Up, Appeer, Chiiwii ปรึกษาหมอออนไลน์, ใกล้มือหมอ (รู้โรคด้วยตัวคุณเอง), Clicknic คลินิก, Wysa : Strees,depression&anxiety therapy chatbot, คุณยุ้ย Path 2 Health โทร 090-982-3734 และป้าหนู “เครือข่ายความสุขจากโรคซึมเศร้า” โทร.086-884-5782 (19.00-20.00 น.)


นอกจากนี้ยังสามารถโทรศัพท์ขอรับคำปรึกษาผ่านทางสายด่วนสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย หมายเลข 02-713-6793 ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. หรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต หมายเลข 1323, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมายเลขสายด่วน 1300, คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สุขภาวะทางจิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-1171 และ 0-2218-0336 และสายด่วน Depress we care ของโรงพยาบาลตำรวจ หมายเลข 081-932-0000 หรือผ่าน ทาง Inbox ของ Page Facebook ” Depress We Care ซึมเศร้าเราใส่ใจ ” และ Page Facebook “ Because We Care ” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง