ส่งกำลังใจให้ยาวชนจากโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิชาการ กีฬา ดนตรี และคุณธรรม ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2564

ร่วมกันส่งกำลังใจให้แก่ นาย พร้อม เกิดโภคทรัพย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 เยาวชนจากโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิชาการ กีฬา ดนตรี และคุณธรรม ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2564 ที่ได้เป็นคณะผู้แทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (IMO 2021) ตั้งแต่วันที่ 14 – 24 กรกฎาคม 2564 โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิชาการ กีฬา ดนตรี และคุณธรรม ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2564

สำหรับพิธีการมอบทุนการศึกษาเมื่อ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนบุตรข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถพิเศษ มีความสามารถโดดเด่น มีผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติโดยแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิชาการ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี และประเภทศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ใน 3 ระดับชั้น ได้แก่ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทุนรวม 12 ทุน โดยมีบุตรข้าราชการตำรวจที่ประสบความสำเร็จด้วยผลงานอันเป็นที่ยอมรับและผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเภทรวมทั้งหมด 12 ทุน ซึ่งการได้รับการคัดเลือกถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว สถานศึกษาและประเทศชาติ รวมถึงยังเป็นการแสดงให้สังคมได้เห็นว่าบุตรข้าราชการตำรวจ คือเยาวชนที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ ความมุมานะพยายาม อันมีผลงานความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในหลากหลายสาขา

ที่มา งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา